Ocena brak

Niedopuszczalność skargi - przedmiotowa i podmiotowa

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Niedopuszczalność skargi z przyczyn przedmiotowych będzie miała miejsce gdy:

  • sprawa będąca przedmiotem skargi nie należy do właściwości sądu administracyjnego – sąd administracyjny jest obowiązany zbadać, czy w sprawie będącej przedmiotem skargi jest właściwy. Jeżeli stwierdzi że w sprawie nie jest właściwy, odrzuci skargę. Sąd nie może odrzucić skargi jeżeli w tej sprawie sąd powszechny uznał się za niewłaściwy. Natomiast gdy ustali że sprawa należy do właściwości innego sądu administracyjnego, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu;

  • skarga została złożona w sprawach, w których sąd administracyjny nie jest właściwy – np. w sprawie wynikającej z nadrzędności i podległości w stosunkach między organami AP;

  • skarga została złożona na akt nieistniejący(np. decyzję niedoręczoną lub nieogłoszoną);

  • skarga została wniesiona bez wyczerpania środków zaskarżenia lub gdy przedmiotem zaskarżenia jest akt podjęty poza postępowaniem administracyjnym bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa;

  • gdy skarga dotyczy sprawy pomiędzy tymi samymi stronami, która jest w toku lub już została osądzona.

Z przyczyn podmiotowych skarga będzie niedopuszczalna:

  • gdy została złożona przez podmiot nie mający legitymacji do złożenia skargi, a będzie to miało miejsce, gdy ze skargi wynika, że sprawa nie dotyczy interesu prawnego wnoszącego skargę;

  • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej, albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa przez przedstawiciela albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. Sąd odrzuci skargę dopiero wówczas, gdy brak nie zostanie uzupełniony.

Podobne prace

Do góry