Ocena brak

NAWYK

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NAWYK gr. heksis, to synethes (Arystote­les); łc. habitus; ang. habit; fr. habitude; rwa. Gewohnheit

  1. psych. Celowo lub przypadkowo utr­walona w postaci automatyzmu —> dyspo­zycja (2) do jakiegoś zachowania, prze­ważnie działania, nabyta poprzez jego po­wtarzanie. Stanowi element celowej dzia­łalności, a tylko sam sposób wykonania ulega automatyzacji.

  2. et. Stała gotowość do ponawiania okre­ślonych czynności, będąca końcową fazą pewnego procesu, którego formę wyjścio­wą stanowią wrodzone skłonności. W od­różnieniu od —> cnoty (2) nawyk polega na mechanicznym spełnianiu określonych czynności, w których udział świadomości i woli jest ograniczony (nawyk jest zwią­zany raczej ze sferą zmysłową psychiki lu­dzkiej); cnota natomiast jest stałą gotowo­ścią do wykonywania określonych aktów przy pełnym udziale duchowych władz człowieka, tj. rozumu i przede wszystkim woli.

W zależności od tego, jaka skłonność da­ła początek danemu działaniu etycznemu, ukształtowane w nim nawyki mogą być dobre lub złe. Nawyki dobre oznaczają stan cnoty moralnej, złe nazywają się na­łogami.

Podobne prace

Do góry