Ocena brak

NATYWIZM (innatyzm)

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NATYWIZM (innatyzm) <łc. nativus = wrodzony, przyrodzony) ang. natwism; fr. natwisme; nm. Nativismus, Angehorensein Termin Nativismus wprowadzony został przez H. L. F. Helmholtza.

 

  1. t.pozn. syn.—> Racjonalizm (1) gene­tyczny, tj. pogląd dotyczący genezy po­znania, według którego w umyśle ludz­kim istnieją -^ idee (V) wrodzone związa­ne z jego konstrukcją. Idee te stanowią wiedzę pewną, niezależną od doświad­czenia i wszelkich czynruków zewnętrz­nych; one same (n a t y w i z m skrajny) lub wraz z wrażeniami zmysłowymi (natywizm umiarkowany) są źró­dłem poznania. Natywizmem jest —> re­alizm (2) ontologiczny Platona, -^ iluminizm (1) Augustyna, -^ racjonalizm (1,2) R. Descartes'a, —> aprioryzm (2) genetyczny I. Kanta. W nawiązaniu do Kanta H. L. F. Helmholtz uważał, że zdolność do spo­strzegania elementarnych stosunków cza­sowych i przestrzennych jest niezależna od doświadczenia i w tym sensie wrodzo­na. Poglądy przeciwne natywizmowi gło­szą: vs^ empiryzm (1) genetyczny, vs^ sensualizm (1).

  2. psych. Pogląd podkreślający wpływ czynników wrodzonych, głównie dziedzi­cznych, na strukturę i funkcje organizmu i psychiki, a nie doceniający roli środowi­ska, wychowania, własnej aktywności pod­miotu w kształtowaniu cech fizycznych i psy­chicznych. —> Heredytarianizm (1).

Podobne prace

Do góry