Ocena brak

Naturalna energia mechaniczna i jej skutki biologiczne

Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014

Energia mechaniczna naturalna działa nieustannie, przez całe życie, na ciało ludzkie wywołując charakterystyczne skutki, niezbędne do utrzymania życia. Wyniki jej działania zależą od formy energii.

I. Ciążenie ziemskie ma decydujący wpływ na kształt i budowę narządów podporowych i ruchowych. Kształty są uwarunkowane genetycznie, lecz dostosowując się do warunków przestrzennych i do siły ciążenia. Kształty poszczególnych naizą-iJów, a nawet całego organizmu, można zmieniać w dość znacznym zakresie, oddziałując, zwłaszcza w czasie ich to/woju, mechanicznym ograniczaniem piz^sirżeni wzrostu. W takich warunkach organy rozwijają się w kierunku, w którym brak ograniczenia, zachowując swoją czynność. |est to homeostaza strukturalna.

Ciśnienie atmosferyczne powstaje w wyniku ciążenia ziemskiego. Parcjalne ciśnienie gazów powietrza utrzymuje się w granic ach niezbędnych do oddychania. Ciśnienie to jest najważniejszą determinantą budowy klatki piersiowej i funkcji oddychania. Organizm ludzki można poddawać ciśnieniom innym niż atmosferyczne w specjalnych komorach ciśnieniowych. Komory takie wykorzystuje się do oddziaływania leczniczego.

W tkankach znajdują się płyny o znacznym stopniu swobody ruc hu. Są to krew i limfa oraz płyny międzykomórkowe. Jeśli ciśnienie tkankowe lub śródnaczyniowe jest niższe niż ciśnienie wywołane ciążeniem ziemskim, płyny ustrojowe przemieszczają się w kierunku sił ciążenia ziemskiego. Budowa naczyń żylnych i limfatycz nych przeciwstawia się takiemu przemieszc zaniu za pomocą zastawek. Jednak zarówno ciążenie ziemskie, jak i ciśnienia zewnętrzne innego pochodzenia, np. fiod wpływem masażu, mogą wpływać na krążenie płynów wewnątrz ustroili.

Wpływ na przemieszczanie płynów pozakomórkowych jest najlepiej poznanym oddziaływaniem lec zniczym masażu i ma najlepszą dokumentac ję kliniczną. Mechaniczne przemieszczanie płynów stosuje się w niezapalnych obrzękach. Nosi nazwę drenażu limtatycznego i żylnego.

2.    Kontakt mechaniczny z podłożem i przedmiotami z otoczenia.

7a inny objaw homeostazy i przystosowania uważa się właściwość skóry, dzięki której naskórek grubieje w okolicach narażonych na często powtarzający się ucisk i tarcic. Przykładem może być skóra podeszwowej strony stopy i dłoni. Należy zatem pizyjąć hipotezę, ze istnieją w skórze organy, które odbierają i zapamiętują (sumują) oddziaływania mechaniczne i wywołują długoterminowe morfologiczne reakcje adaptacyjne.

Skóra stanowi strukturalną i mechaniczną granicę ciała. Zdolność do zatrzymania upływu krwi i do naprawienia ubytku tkanek to właściwości biorące udział w homeostazie organizmu. Można przypuszczać, że masaż może budzić swoiste reakcje homeostazy zarówno w zakresie pobudzenia naskórka, jak i procesów' regeneracyjnych skóry. Badania wykazują reakcje idące w kierunku przebudowy włókien kolagenowych i zmiany składu komórek skóry i krwi obwodowej wywołane masażem. Wykazano również nieznaczne obniżenie aktywności neuronów ruchowych.

Po masażu występuje wyraźne rozszerzenie naczyń skórnych, widoc zne jako za różowienie okolicy masowanej z towarzyszącym uczuciem ciepła. W piśmiennictwie jest powtarzana informacja o uwalnianiu pizez masaż histaminy i acetylocholiny. Substancje te stwierdzane są po działaniu różnych bodźców i nie wydaje się, aby były one swoiste dla masażu. Przypisuje się im znaczenie lecznicze na podstawie prze słanek teoretycznych słabo udokumentowanych klinicznie.

3.    Kontakt z innymi ludźmi.

Skóra jest bogato wyjx>sażona w receptory bodźców mechanic znych. Odgrywają one ważną rolę w homeostazie, w orientacji w otoczeniu i, co jest bardzo ważne, w kontaktach z innymi ludźmi. Naturalne czynności wykonywane rękami przy karmieniu, myciu, przenoszeniu, przytulaniu dzieci, przy zabawie i naturalnych pieszczotach wyrażają silne uczucia. Kontakt mechaniczny niemowlęcia z rodzicami przynosi radość obu stronom i jest stymulatorem rozwoju emocjonalnego i c ielesnego, niesie ogromny ładunek reakcji fizjologicznych i emocjonalnych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka i rodziców.

Podobną rolę odgrywa między partnerami seksualnymi mechaniczne oddziaływanie dotyku na strefy eiogenne. Nosi ono również nazwę pieszczoty, jak w przypadku kontaktu rodzicielskiego. Przybiera różne formy, od delikatnych głaskari tło rnot rm h uścisków. Oddziaływanie to wywołuje reakc je w narządach rozrodczych, zmienia nastrój, zbliża i utrwala związek partnerów oraz rozpala uczucia należące do najsilniejszych w życiu człowieka. Bodźce mechaniczne połączone z instynktem rozrodczym stanowią podstawowy element fizycznego kontaktu międzypłciowego na etapie przygotowania do zapłodnienia, jak i w samym akcie.

Używanie siły fizycznej w zabawie i w sporcie, na przykład w sportach walki, wiąże się z mec hanie znym oddziaływaniem rąk, a często i innych części ciała na cia lo partnera. Iowarzyszy temu znaczne napięcie emocjonalne. Agresja powoduje stosowanie energii mechanicznej jako narzędzia zarówno w formach zastępczych, za-bawowo sportowych, jak i w autentycznej agresji.

Zarówno pielęgnacyjne, jak seksualne, zabawowe i agresywne czynności związane z oddziaływaniem mechanicznym można obserwować nie tyłko u ludzi, ale także u ssaków, ptaków i nizszych gatunków zwierząt. Dowodzi to, ze są one głęboko zakorzenione w naturze.

Oddziaływania wywołane kontaktami mechanicznymi między ludźmi należy uznać za naturalne oddziaływania za pomocą energii mechanicznej. Liczne elementy takiego oddziaływania zawiera masaż leczniczy.

Masaż dokonywany dłońmi masażysty jest uważany za najważniejszy i nazywa ny klasycznym, elementy emocjonalne masażu są, zdaniem autora, niedoceniane. Codzienne obserwacje wydają się wskazywać, że masaż poprawia nastrój i wtórnie zmniejsza skłonność do skarg. Niezwykłe powodzenie masaży klasycznych, notowane od tysięcy lat, niezależne od stosowanej techniki i mimo braku uzasadnienia fizjologie znego, można wytłumaczyć jedynie oddziaływaniem na emocjonalną sferę psychiki. O szczególnej sile oddziaływania emocjonalnego dowodzi występujące czasem uzależnienie głód masażu podobny do głodu narkotyku. Uzależnienie lakie nie wywołuje objawów degeneracyjnych. Są lakże osoby, które deklarują zdecydowaną niechęć do masaży.

Za niedostrzeganym, a silnym, oddziaływaniem psychicznym masaży przemawia liczba lec łinik i zastosowań masaży, nazywanych specjalnymi. Przypisuje się im nie mai wszechstronne oddziaływanie. Nie ma jednak dla nich wystarczając ego potwierdzenia klinicznego. Brak także dowodów na powtarzalność i jednoznaczne przewidywanie skutków przypisywanych różnym technikom masażu. Wiedza na ten temat jest niedostateczna. Należy cJo nich masaż reflektoryczny, segmentamy, łącznotkan-kowy, okostnowy, akupresura, a lakże masaż sportowy i kosmetyczny oraz wiele in-nyc h.

Masaże specjalne przynoszą dobre efekty w przewlekłych schorzeniach narządu ruchu z dolegliwościami bólowymi. Istotna jest w tych przypadkach osobowość masażysty i stworzona przez niego aura informacyjno-emocjorialna.

 

Podobne prace

Do góry