Ocena brak

NATURA LUDZKA

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NATURA LUDZKA gr. he physis ton anthrópon; łc. natura humana; ang. human na­turę; fr. nature humaine; nm. Menschennatur

a) Natura w przeciwstawieniu do —> kul­tury (1): to, co w człowieku przyrodzone. Żywiołowe, instynktowne, w odróżnieniu od tego, co nabyte w doświadczeniu jed­nostkowym i społecznym. W ujęciu C. Levi-Straussa:

  1. stan chaotycznego niezróżnicowania wobec stanu uporządkowanego i zrozu­miałego;

  2. pierwotna bezpośredniość życia wo­bec społecznej organizacji życia;

  3. powszechność i samorzutność zjawisk ludzkich wobec ich występowania ograni­czonego przez normy społeczne;

  4. ciągłość wobec nieciągłości;

  5. królestwo wolności wobec królestwa prawa;

  6. zwierzęcość wobec człowieczeństwa;

  7. zjawiska biologiczne wobec zjawisk umysłowych;

  8. to, co nie przetworzone wobec tego, co przetworzone.

Oświeceniowe pojęcie natury ludzkiej, oceniane zrazu na ogół pozytywnie, za­częło sprawiać trudności, odkąd próbowa­no je zastosować w badaniach etnograficz­nych. Skoro nie znajdowało potwierdze­nia tam, gdzie, jak oczekiwano, jego desygnat powinien był występować w naj­czystszej postaci, mianowicie w obserwa­cji ludów pierwotnych, nie pozostawało nic irmego jak przyjąć, że „natura ludzka" jest tylko pewnym zespołem możliwości, które realizują się dopiero w toku uspołe­cznienia człowieka (J. J. Rousseau).

b) teol. Natura w zestawieniu z pła­ską (2): autonomiczna — ze względu na dar wolności — struktura bytu stworzone­go, stanowiąca podstawę i pierwotną nor­mę jego działania, otwarta jednakże dzięki swej absolutnej transcendencji poznania i woU na nadprzyrodzoną rzecz5rwistość sa­mego Boga. Owa otwartość, czyU zdolność recepcji łaski, określana bywa jako potentia oboedientialis. -^ Kondycja ludzka (1).

Podobne prace

Do góry