Ocena brak

NATO - Najważniejsze funkcje

Autor /Kordian Dodano /21.10.2011

Głównym celem NATO jest zagwarantowanie, środkami politycznymi i militarnymi, wolności i bezpieczeństwa wszystkim swoim członkom, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Podstawową zasadą operacyjną Sojuszu jest wzajemna współpraca suwerennych państw, oparta na niepodzielności bezpieczeństwa jego członków. Bez pozbawiania państw członkowskich prawa i obowiązku wypełniania swych suwerennych zadań w dziedzinie obronności, Sojusz umożliwia im realizację zasadniczych celów bezpieczeństwa narodowego drogą kolektywnego współdziałania. Mówiąc krótko, Sojusz jest stowarzyszeniem wolnych państw połączonych wolą zachowania własnego bezpieczeństwa drogą wspólnych gwarancji i ustabilizowanych stosunków z innymi krajami.

Dla osiągnięcia swego zasadniczego celu Sojusz wykonuje następujące podstawowe zadania w dziedzinie bezpieczeństwa:

- zapewnia niezastąpiony fundament trwałego bezpieczeństwa w Europie opartego na rozwoju instytucji demokratycznych i pokojowym rozwiązywaniu sporów; dąży do stworzenia takiego środowiska, w którym żadne państwo nie będzie zdolne do zastraszenia i zniewolenia innego państwa europejskiego groźbą użycia siły lub jej użyciem,

- zgodnie z artykułem 4 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi transatlantyckie forum sojuszniczych konsultacji w dowolnej sprawie mającej wpływ na życiowe interesy jego członków, w tym wydarzeń, które mogą stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,

- zapewnia środki odstraszania i obrony przed jakąkolwiek formą ataku na terytorium każdego państwa członkowskiego NATO,

- rozwija bezpieczeństwo i stabilizację drogą stałej i aktywnej współpracy ze wszystkimi krajami partnerskimi należącymi do programu "Partnerstwo dla Pokoju" oraz Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa, a także drogą konsultacji, współpracy i partnerstwa z Rosją i Ukrainą,

- tworzy klimat zrozumienia dla czynników związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym i celami współpracy w tej dziedzinie, aktywnie wykorzystując programy informacyjne Sojuszu i krajów partnerskich, a także inicjatyw w rodzaju Dialogu Śródziemnomorskiego.

Podobne prace

Do góry