Ocena brak

NARODOWY BANK POLSKI

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Pełni od 1945 r. funkcje centralnego banku państwa. Od 1989 r. wykonuje je w warunkach tworzącej się w Polsce gospodarki rynkowej (ustawa o NBP). Oznacza to, że funkcje NBP polegają na pełnieniu roli banku państwa, banku emisyjnego i banku banków. Sprawowanie funkcji banku państwa polega na: 1) współudziale w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa oraz sporządzaniu prognoz, analiz i ocen jej urzeczywistnienia wraz z sygnalizowaniem ewentualnych zagrożeń w tym zakresie; 2) kształtowaniu polityki pieniężno-kredytowej; 3) współdziałaniu w kształtowaniu i prowadzeniu polityki dewizowej; 4) współtworzeniu bilansu płatniczego oraz kształtowaniu polityki kursowej i jej bieżącej realizacji, organizowaniu i prowadzeniu rozliczeń międzybankowych przez izby rozrachunkowe oraz na obsłudze kasowo-rozliczeniowej jednostek budżetu centralnego; 5) reprezentowaniu interesów Polski w Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodarczej, Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym, Banku Światowym oraz w innych instytucjach międzynarodowych.

Funkcja emisyjna banku centralnego polega na emitowaniu znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce oraz organizowaniu obrotu gotówkowego. Z realizacją tej funkcji łączą się też inne działania, które mają na celu wycofywanie uszkodzonych znaków pieniężnych, zaopatrywanie banków i instytucji w te znaki, przeciwdziałanie tzw. praniu brudnych pieniędzy.

Funkcja banku banków jest realizowana przez bank centralny poprzez oddziaływanie na system bankowy (banki komercyjne) zgodnie z założeniami polityki pieniężnej oraz przez kształtowanie polityki stopy procentowej, prowadzenie polityki refinansowania banków i oprocentowania kredytów refinansowych, a także polityki rezerw obowiązkowych banków komercyjnych lokowanych w banku centralnym i organizowanie systemu informacyjnego dla całego systemu bankowego.

Organami NBP są: Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd NBP. NBP wykonuje swe zadania przez centralę NBP i oddziały okręgowe NBP. W strukturze organizacyjnej NBP znajduje się również Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, a Prezes NBP jest przewodniczącym Komisji Nadzoru Bankowego.

Podobne prace

Do góry