Ocena brak

Najważniejsze zadania własne powiatu

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • Brak domniemania właściwości, kompetencje określone na drodze ustawy (inaczej niż gminy)

 • Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 1. Edukacja publiczna (ponadgimnazjalna)

 2. Ochrona zdrowia ( np. szpitale ogólne)

 3. Pomoc społeczna (np. powiatowe domy pomocy społecznej)

 4. Polityka prorodzinna

 5. Wspieranie osób niepełnosprawnych

 6. Transport zbiorowy, drogi publiczne

 7. Kultura i ochrona dóbr kultury

 8. Kultura fizyczna i turystyka

 9. Geodezja, kartografia, katastra

 10. Gospodarka nieruchomościami

 11. Administracja architektoniczno-budowlana

 12. Gospodarka wodna

 13. Ochrona środowiska i przyrody

 14. Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe

 15. Porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli

 16. Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa

 17. Przeciwdziałanie bezrobociu

 18. Ochrona praw konsumenta

 19. Utrzymanie powiatowych obiektów użyteczności i administracji

 20. Obronność

 21. Promocja powiatu

 22. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Podobne prace

Do góry