Ocena brak

Nagłe zatrzymanie krążenia

Autor /armani Dodano /03.03.2014

cardiac arrest); stan, w którym niezależnie od przyczyny dochodzi do nagłego ustania efektywnej pracy serca, co powoduje przerwanie krążenia krwi, wtórne niedokrwienie i niedotlenienie wszystkich narządów i tkanek. Mechanizmy n.z.k.: 1) pierwotne zaburzenia czynności elektrycznej serca (—► migotanie i trzepotanie komór, rzadkoskurcz, —> asystolia);

2) ostra niewydolność mechaniczna serca przy zachowanej czynności elektrycznej, spowodowana przez: a) gwałtowne zmniejszenie siły skurczu serca (rozległy zawał, zapalenie mięśnia sercowego) łub b) mechaniczne przerwanie krążenia (zator pnia tętnicy płucnej, pęknięcie serca). Objawy n.z.k. wg kolejności występowania to: 1) brak tonów serca i tętna; 2) po 5-15 s utrata świadomości, zaburzenia oddychania; 3) po 15-30 s rozszerzenie źrenic, sinica obwodowa, drgaw^ki, oddech szczątkowy, „rybi”; 4) po 30-60 s rozluźnienie mięśni (ustanie drgawek), bezwiedne oddanie moczu, źrenice szerokie, sinica uogólniona; 5) po 1 - 5 min ciężka sinica, źrenice szerokie, nie reagują na światło, często bezwiedne oddanie stolca; 6) po 5-20 min bladość powłok, oziębienie skóry, plamy opadowe. W wielu przypadkach n.z.k. ma charakter odwracalny, jeśli —* resuscytacja zostanie podjęta szybko - do 3 min. Po upływie 5 min szansę pełnej —» reanimacji są znacznie mniejsze (możliwość nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym). (T.W.-C.)

L-, cardiac arrest, nursing task); rozpoznanie n.z.k., rozpoczęcie akcji reanimacyjnej, udział w leczeniu i opieka nad chorym po n.z.k. Działania diagnostyczne obejmują: 1) ocenę akcji serca, tętna na dużych tętnicach, oddechu, stanu świadomości, szerokości źrenic; 2) udział pielęgniarki w bieżącej ocenie stanu chorego podczas prowadzenia akcji reanimacyjnej (tętna na dużych tętnicach, EKG, ciśnienia tętniczego krwi, oddechu, stanu świadomości, zabarwienia powłok skórnych; 3) dokumentowanie stanu chorego. Udział w leczeniu n.z.k.:

1) ułożenie chorego płasko; 2) rozpoczęcie masażu zewnętrznego serca; 3) zapewnienie drożności dróg oddechowych i rozpoczęcie sztucznej wentylacji za pomocą aparatu AMBU, pomoc w intubacji dotchawiczej; 4) założenie wkłucia do żyły; 5) podłączenie kardiomo-nitora; 6) wykonanie defibrylacji elektrycznej; 7) podawanie zleconych leków? obserwacja działania terapeutycznego podawanych leków; 8) dokumentowanie działań terapeutycznych. Działania opiekuńcze (—*• nieprzytomny), postępowanie pielęgnacyjne. (M.P.)

 

Podobne prace

Do góry