Ocena brak

Nadzór nad samorządem terytorialnym

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Nadzór nad działalnością komunalną, w tym nad działalnością finansową, określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i ustawa z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Poświęcono temu zagadnieniu jeden z rozdziałów w/w ustawy (roz. 10 "Nadzór nad działalnością komunalną"). Podstawową zasadą nadzoru nad działalnością komunalną (a więc nie tylko nadzór samej gminy) jest ocena podmiotu nadzorowanego z punktu widzenia legalności jego działania - wg. art. 85 ust. 1 (nadzór sprawowany jest w zakresie zadań własnych gminy). Natomiast ocena merytoryczna może być dokonywana tylko wtedy, kiedy podmiot nadzorowany zajmuje się sprawami zleconymi. W tym ostatnim przypadku nadzór jest już wszechstronny. Obok zgodności z prawem bada się celowość, rzetelność i gospodarność w działaniu (nadzór w zakresie zadań zleconych z zakresu adm. rządowej). Celowość, rzetelność i gospodarność nie są pojęciami prawnie zdefiniowanymi. Trzeba je więc rozumieć zgodnie z ich znaczeniem w języku polskim. I tak: celowość - odpowiedniość, przydatność do celu, potrzeba, rzetelność - sumienność, uczciwość, słowność, solidność, gospodarność - umiejętność dobrego gospodarowania, zarządzania czymś, umiejętne i oszczędne gospodarowanie. Z prawnego punktu widzenia nadzór nad działalnością gmin jest szczególnym rodzajem ingerencji organów adm. państwowej w działalność samorządową, mającą na celu jej weryfikację.

Nadzór nad działalnością finansową gminy przewidziany w ustawie o sam. teryt. i w ustawie o RIO zasadniczo odnosi się do uchwał organów gminy (rady, zarządu) podejmowanych w sferze prawa finansowego. Nadzór dotyczy uchwał organów gminy (uchwał zarówno zawierających przepisy prawne, jak i uchwał nie mających charakteru normatywnego), nie odnosi się on zaś do decyzji adm. w rozumieniu kpa.

Wg. ustawy o sam. teryt. art. 86 organami sprawującymi nadzór są:

· Prezes Rady Ministrów (m.in. jest to org. nadzoru nad działalnością sejmiku sam i jego org.) i wojewoda,

· Regionalna Izba Obrachunkowa w zakresie spraw budżetowych.

Określone uprawnienia nadzorcze posiada również Sejm i sejmik samorządowy (art. 96 i art. 45 u.s.t.). Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność komunalną tylko w przypadkach określonych ustawami. Tak więc, gdy organ gminy podejmie uchwałę w sprawach finansowych, można ją zakwestionować tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - ustawą o sam. teryt. lub przepisami szczególnymi.

Podobne prace

Do góry