Ocena brak

NADCZŁOWIEK

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NADCZŁOWIEK ang. overman, superman; fr. surhomme; nm. Ubermensch

Termin Uebermensch zapożyczony został od J. W. Goethego, używany był też przez J. G. Von Herdera; samo pojęcie rozwinął F. W. Nietzsche.

  1. W elitarystycznej teorii wartości i mo­ralności F. W. Nietzschego — nazwa czło­wieka przyszłości, który miałby reprezen­tować sobą dostojność, odwagę, wysoki stopień świadomości i siłę nie ograniczaną względami dla słabszych i mniej odważ­nych (-> moralność panów, —> wola mocy /I/). Nadczłowiek w stosunku do czło­wieka miałby być tym, czym jest człowiek w stosunku do małpy {Tako rzecze Zaratu­stra, 1,3).

  2. W hitlerowskich Niemczech „nadczłowieka" pojmowano w kategoriach raso­wych i nacjonalistycznych. Analogicznie do określenia Ubermensch (= przedstawi­ciel rasy aryjskiej, indogermańskiej lub nordyckiej) utworzona została konstru­kcja słowna Untermensch (= „podczłowiek") na określenie przedstawicieli „niż­szych" ras i narodowości pochodzenia niegermańskiego, głównie Słowian i Żydów {—> moralność niewolników), a nawet kon­strukcja Gegen-Mensch („przedwczłowiek") czy Anti-Mensch („antyczłowiek") w od­niesieniu do Żydów.

Podobne prace

Do góry