Ocena brak

Naczynia tętnicze klatki piersiowej

Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013

 • Pień płucny wychodzi ze stożka tętniczego komory prawej serca. Początkowy odcinek pnia płucnego to trzy uwypuklenia zwane zatokami odpowiadające płatkom zastawki półksiężycowatej. Odcinek ten nazywa się opuszką pnia płucnego. Pień płucny biegnie skośnie ku górze i w lewo. Pniżej łuku aorty dzieli się na dwie tętnice płucne – prawą i lewą. Tętnica płucna prawa biegnie do przodu od prawego oskrzela głównego, tętnica płucna lewa kieruje się do przodu od lewego oskrzela głównego. Od miejsca podziału rozpoczyna się więzdło tętnicze, które jest pozostałością przewodu tętniczego. Kończy się na końcu łuku aorty.

  Aorta, czyli tętnica główna. Wychodzi ze stożka tętniczego komory lewej. Wyróżnia się w niej aortę wstępującą, łuk aorty i aortę zstępującą, która dzieli się na aortę piersiową i aortę brzuszną.

 • Aorta wstępująca przebiega od lewej komory do drugiego stawu mostkowo-żebrowego. Początkowy odcinek – opuszka aorty – jest pogrubiały i składa się z trzech zatok aorty utworzonych przez uwypuklenie ściany aorty na poziomie płatków zastawek półksiężycowatych. Aorta wstępująca leży w worku osierdziowym i kieruje się ku górze na prawo i lekko do przodu. Po stronie prawej sąsiaduje z uszkiem prawym i żyłą główną górną, po lewej z pniem płucnym, z tyłu z lewym przedsionkiem i tetnicą płucną prawą. Od przodu początkowo pokrywa ją uszko prawe i pień płucny, następnie graniczy z płucem prawym i caiłem tuszczowym grasicy. Od aorty wstępującej na poziomie zatok odchodzą tętnice wieńcowe – prawa i lewa.

 • Łuk aorty biegnie skośnie od drugiego stawu mostkowo-żebrowego prawego do strony lewej czwartego kręgu piersiowego. Jego powierzchnia tylno-prawa sąsiaduje z tchawicą, węzłami tchawiczo-oskrzelowymi górnymi lewymi, przewodem piersiowym i częścią głęboką splotu sercowego. Na powierzchni przednio-lewej krzyżuje się żyła ramienno-głowowa lewa, lewy nerw przeponowy i nerw błędny. Po bokach powierzchnię tę przykrywają oba worki opłucnowe. Na wypukłej powierzchni górnej odchodzą: pień ramienno-głowowy, tętnica szyjna wspólna lewa i tętnica podobojczykowa lewa, czasami tętnia tarczowa najniższa.

 • Aorta piersiowa rozpoczyna się po stronie lewej czwartego kręgu piersiowego, kończy zaś na powierzchni przedniej dwunastego kręgu piersiowego. Od tyłu przylega do kręgosłupa, żyły nieparzystej krótkiej i nieparzystej krótkiej dodatkowej. Po stronie prawej sąsiaduje z żyłą nieparzystą i przewodem piersiowym, po lewej zaś z opłucną śródpiersiową i płucem lewym. Powierzchnia przednia aorty piersiowej przylega do korzenia płuca lewego, osierdzia i przełyku. Gałęzie aorty piersiowej dzieli się na trzewne i ścienne. Do pierwszych z nich zalicza się gałęzie oskrzelowe przełykowe, śródpiersiowe i osierdziowe. Gałęziami ściennymi są tętnice: międzyżebrowe tylne, podżebrowe i przeponowe dolne.

 • Pień ramienno-głowowy odchodzi od początkowego odcinka łuku aorty na wysokości górnego brzegu drugiego żebra prawego i kończy się na górnym brzegu prawego stawu mostkowo-obojczykowego. Przednia powierzchnia sąsiaduje z żyłą ramienno-głowową prawą, grasicą lub ciałem tłuszczowym i prawymi mięśniami – mostkowo-tarczowym i mostkowo-gnykowym. Od strony tylnej przylega do tchawicy. Po prawej leżą żyły ramienno-głowowa prawa i główna górna oraz opłucna, po lewej zaś tętnica szyjna wspólna lewa. Pień ramienno-głowowy rozdziela się na tętnice: podobojczykową prawa i szyjną wspólną prawą.

 • Tętnica podobojczykowa po prawej stronie odchodzi od pnia ramienno-głowowego, po lewej zaś od łuku aorty. Przechodzi przez otwór górny klatki piersiowej i nad osklepkiem opłucnej łukiem wypukłym ku górze kieruje soę do tylnej szczeliny mięśni pochyłych, gdzie układa się w bruździe tętnicy podobojczykowej na pierwszym żebrze, kończąc się na jego brzegu zewnętrznym. Od tego

 • miejsca przybiera nazwę tętnicy pachowej. W przebiegu wyróżnia się części wstępującą, szczytową i zstępującą. Część wstępująca po lewej przykryta jest początkowo opłucną, po prawej leży do tyłu od mięśni mostkowo-tarczowego i mostkowo-gnykowego. Po jej powierzchni przedniej biegnie nerw błędny prawy. Od prawego nerwu będłego odchodzi nerw krtaniowy wsteczny, który owija się dokoła tętnicy. Część szczytowa tętnicy podobojczykowej leży do tyłu od mięśnia pochyłego przedniego. W odcinku przyśrodkowym ku przodowi przebiega nerw przeponowy. Część zstępująca tetnicy podobojczykowej leży w trójkące łopatkowo-obojczykowym, układając się w bruździe na pierwszym żebrze.

 • Tętnica kręgowa odchodzi od części wstępującej tętnicy podobojczykowej i kieruje się ku górze, przykryta blaszką przedkręgową powięzi szyi i mięśniem długim szyi. Następnie wchodzi do otworu wyrostka poprzecznego szóstego kręgu szyjnego i biegnie ku górze przez otwór wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych. Między pierwszym a drugim kręgiem szyjnym tętnica kręgowa tworzy łuk wypukły ku tyłowi. Po wyjściu z wyrostka poprzecznego kręgu szczytowego układa się w bruździe tętnicy kręgowej tego kręgu, tworząc łuk poziomy ku tyłowi, widoczny w trójkącie podpotylicznym. Następnie tętnica przebija błonę szczytowo-potyliczną tylną i oponę twardą wchodząc przez otwór wielki do jamy czaszki, gdzie na stoku oba naczynia łączą się w tętnicę podstawną.

 • Tętnica piersiowa wewnętrzna po odejściu od dolnego obwodu tętnicy podobojczykowej kieruje się przez otwór górny do klatki piersiowej. Biegnie ona po wewnętrznej powierzchni chrząstek żeber prawdziwych w odległości 1-2 cm od bocznego brzegu mostka. W odcinku górnym przykryta powięzią wewnątrzpiersiową, a w dolnym mięśniem poprzecznym klatki piersiowej. W szóstej przestrzeni międzyżebrowej dzieli się na tętnicę mięśniowo-przeponową i tętnicę nadbrzuszną górną.

 • Pień tarczowo-szyjny odchodzi od części wstępującej tętnicy podobojczykowej i oddaje gałęzie: tętnicę tarczową dolną, nadłopatkową i poprzeczną szyi.

 • Pień ębrowo-szyjny odchodzi od tylnego obwodu tętnicy podobojczykowej i kieruje się w stronę pierwszego żebra, gdzie dzieli się na tętnicę szyjną głęboką i międzyżebrową najwyższą.

  1. Gałęzie aorty piersiowej

  - Gałezie trzewne

 • Gałęzie oskrzelowe

 • Gałęzie przełykowe

 • Gałęzie śródpiersiowe

  - Gałęzie ścienne

 • Tętnice międzyżebrowe tylne

 • Tętnica podżebrowa

 • Tętnice przeponowe

Podobne prace

Do góry