Ocena brak

Naczelny Sąd Administracyjny

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

NSA, organ sądowniczy, który sprawuje wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę administracji publicznej. NSA działa w Warszawie i w ośrodkach zamiejscowych tworzonych dla jednego lub kilku województw.

W skład NSA wchodzą: prezes i wiceprezesi Sądu, prezesi izb, prezesi ośrodków zamiejscowych oraz sędziowie. Prezesa i wiceprezesów NSA powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród sędziów tego Sądu, za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA.

NSA oraz inne sądy adm. sprawują w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności adm. pub. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów adm. rządowej.

Prezesów izb i ośrodków zamiejscowych, dyrektorów biur i przewodniczących wydziałów powołuje i odwołuje Prezes NSA za zgodą Kolegium tego sądu.

W NSA działają Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu –organ decyzyjny i opiniodawczy, oraz Kolegium Sadu – organ opiniodawczy i doradczy, a w przypadkach określonych przepisami prawa organ decyzyjny.

Nadzór nad działalnością NSA sprawuje Sąd Najwyższy. O działalności NSA i sprawach wynikających z tej działalności Prezes NSA informuje Prezydenta i Krajową Radę Sadownictwa, zaś o problemach związanych z funkcjonowaniem organów adm. pub., Wiadomych sądowi z rozpatrywania spraw, Prezes NSA informuje Prezesa Rady Ministrów.

Podobne prace

Do góry