Ocena brak

Na czyni polega istota terapii neurolingwistycznej, neuropsychologicznej i logopedycznej opartej na mikrogenetycznej teorii Browna?

Autor /Odil Dodano /11.03.2013

Model ten jest niezwykle fascynujący i warto zastanawiać się nad tym, jak można by go sprawdzać w praktyce klinicznej (por. Pąchalska. MaeQueen 2001). Ma jednak tę wadę, że jest oporny wobec metod ilościowych, a zarazem mniej dydaktyczny niż stosowane modele lokalizacyjne czy cybernetyczne. Nie od razu wiadomo, jak należy prowadzić pacjenta zgodnie z ową nową teorią. Pewne jest jednak, że chodzi przede wszystkim o procesualność. Pacjent jako człowiek wciąż się zmienia, wciąż ewoluuje, choć cel jego ewolucji może być nieznany lub zmienny. Ewolucji z kolei nie należy utożsamić z przeznaczeniem, albowiem w procesie ewolucyjnym, który jest zawsze bardziej heurystyczny niż algorytmiczny, stoimy przed różnorakimi wyborami. Zawsze obowiązują pewne ograniczenia i uwarunkowania, które decydują o tym, kim nie możemy się stać. W otwartym miejscu pomiędzy ograniczeniami zawsze pozostaje pewne pole wyboru szersze czy węższe, w zależności od naszych możliwości i obiektywnych uwarunkowań.

Bywa jednak często tak, że jesteśmy w błędzie co do obowiązujących nas w danym momencie ograniczeń; albo nic widzimy ograniczeń, które należałoby uwzględniać, albo nie widzimy pola wyboru, mylnie przypuszczając, że nie mamy nic do powiedzenia, Pąchalska (2003) podaje, żc oddziaływania terapeutyczne prowadzone zgodnie z teorią ntiłcrogenetyczną Browna polegają na:

- odsuwaniu lub przesuwaniu ograniczeń tak, aby pole wyboru pacjenta było jak najszersze,

pomaganiu pacjentowi dostrzegać i uwzględniać realne ograniczenia tak, aby dobrze rozumiał zakres i charakter wyborów, których może dokonać.

Autorka ta zauważa, źe w takich warunkach jesi możliwe uzyskiwanie przez chorych maksymalnej samodzielności, rozumianej jako zdolność do podjęcia własnej roli w świccie społecznym.

Należy podkreślić, że w ocenie efektywności terapii zarówno neurolingwisty-cznej, jak i ncuropsychologicznej i logopedycznej ważne miejsce zajmuje właśnie ocena samodzielności pacjenta, w której powinno się uwzględniać nie tylko lo, żc pacjent już nic wymaga niczyjej pomocy do wykonania określonych czynności, ale również to, czy jest zdolny do pomagania innym. Dopiero wtedy można powiedzieć, że jest na drodze do stawania się kimś „lepszym" niż był.

Zrozumienie założeń mikrogcnetyczncj teorii Browna wymaga od Czytelnika czasu i wiedzy, ale - w przekonaniu autora niniejszego tekstu stawka jest warta gry. Zaproponowana przez Browna nowa perspektywa na „organiczność'’ otwiera nowe możliwości pracy z pacjentem, umożliwia zastosowanie podejścia heurystycznego w diagnozie i terapii chorych z afazją (por. też Pąchalska w niniejszym podręczniku).

Podobne prace

Do góry