Ocena brak

NA CZYM POLEGA ZASADA SWOBODNEGO UZNANIA SĘDZIOWSKIEGO W RAMACH USTAWY?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Zasada ściśle związana z zasadą niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Kodeks karny przyznaje sędziemu swobodne uznanie w wymiarze kary lub środka karnego w granicach przewidzianych przez ustawę. Sąd może poruszać się w granicach oznaczonych dolną i górną granicą zagrożoną sankcją. Ograniczony jest okolicznościami jak w szczególności:

  • motywacja i sposób zachowania się sprawcy,

  • popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim,

  • rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków,

  • rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa,

  • właściwości i warunki osobiste sprawcy,

  • sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu,

  • dążenie do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości,

  • zachowanie się pokrzywdzonego.

Do góry