Ocena brak

Na czym polega polityka fiskalna?

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Polityka fiskalna –opiera się na wykorzystaniu podatków i wydatków budżetowych do stabilizacji gospodarki oraz realizacji innych celów ekonomicznych ni społecznych. Można mówić o aktywnej i pasywnej polityce fiskalnej. Obejmuje wszystkie posunięcia rządu w sferze wpływów i wydatków budżetowych w celu uzyskania kontroli i wywarcia wpływu na ogólny poziom efektywności gospodarczej kraju.

Aktywna polityka fiskalna-polega na świadomym interwencjonaliźmie wymagającym każdorazowo podejmowania decyzji o wykorzystaniu konkretnych instrumentów fiskalnych, takich jak, zwiększenia lub ograniczenie wydatków budżetowych na określone cele (np .roboty publiczne) zmiana stawek i zasad opodatkowania, zmiana zasad subwencjonowania przedsiębiorstw, oraz określeniu sposobu zakresu i terminu,w jakim instrumenty te zostaną wykorzystane.

Pasywna polityka fiskalna-polega na wykorzystaniu właściwej niektórym instrumentom wrażliwości na zmiany poziomu dochodu narodowego, zatrudnienia i innych wielkości ekonomicznych. Instrumenty te niejako samoczynnie bez potrzeby podejmowania konkretnych decyzji dostosowawczych, reagują na zmianę koniunktury. Do najważniejszych należy zaliczyć: podatki od przedsiębiorstw, podatki pośrednie(nakłady na artykuły konsumpcyjne), zasiłki dla bezrobotnych i inne formy świadczeń społecznych oraz programy dla rolnictwa-polityka gwarantowanych cen na produkty rolne. Od automatycznych stabilizatorów koniunktury oczekuje się aby w okresie ekspansji hamowały jego wzrost.

Do góry