Ocena brak

Na czym polega globalizacja rynków pieniężnych?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Współczesne technologie mają ogromny wpływ na krajowy i międzynarodowy rynek pieniężny. Bez­pośrednie połączenia pozwalają na ciągłe i nie­przerwane śledzenie kursów walut oraz ekwiwa­lentnych wkładów, jak rezerwy państwowe.
Kiedyś pieniędzmi handlowano na parkietach giełd (w fizycznym sensie), używając specyficznej gestykulacji. Był to handel w sensie dosłownym. Dziś hałaśliwa giełda jest już rzadkością. Wszystkie rynki giełdy papierów wartościowych wykorzy­stują linie telefoniczne.
Typowy makler giełdowy zasiada za biurkiem, zza którego spogląda na kilka monitorów. Niektóre wyświetlają na przykład ciągłe zmiany kursów walut. W innym miejscu ukazują się ogłoszenia banku centralnego. Na przykład NBP codziennie ustala kursy złotego w stosunku do innych walut (dolara i euro). W różnych porach dnia ukazują się różne ogłoszenia, prognozy i stwierdzenia banku centralnego, które przekazywane są jako serwis elektroniczny. Wchodzące w skład serwisu infor­macje wyświetlane są w taki sposób, by wszystkie były widziane jednocześnie.
Inny ekran zapewnia ciągły kontakt telefoniczny i elektroniczny z wybranymi maklerami z innych instytucji finansowych. Wyświetlana jest na nim pewna liczba skrzynek pocztowych obrazujących połączenie z daną osobą. Poprzez naciśnięcie odpo­wiedniej skrzynki uzyskuje się natychmiastowy kontakt z wybraną osobą - rozmowa prowadzona jest przez słuchawkę dołączoną do komputera.
Maklerzy pracujący na rynkach międzynarodo­wych dysponują zwykle jeszcze trzecim ekranem, na którym wyświetlany jest obraz wydarzeń w cza­sie - na przykład ruchy cen w określonym prze­dziale czasu, średnie ceny itd. Komputery na żąda­nie wyliczają różne funkcje statystyczne przydatne do zobrazowania trendów na rynkach finansowych.
Technologie telekomunikacyjne i informatycz­ne zrewolucjonizowały rynki pieniężne, przyspie­szając obieg informacji i umożliwiając podejmo­wanie natychmiastowych działań. Ta rewolucja pociągnęła za sobą poważne konsekwencje. Po pierwsze, współcześnie istnieje jeden globalny rynek pieniężny. Po drugie, istniejące w ramach rynku globalnego krajowe rynki pieniężne i rynki dewizowe oddziałują ciągle na siebie tak, że zjawis­ka zachodzące na jednych powodują natychmias­towe zmiany na innych. Po trzecie, szybkość i wiel­kość transakcji prowadzonych współcześnie powoduje, że niemożliwa jest w zasadzie efek­tywna obrona rodzimej waluty przez bank centralny przed działaniami spekulantów walutowych.

Do góry