Ocena brak

Na czym polega efekt kreacji handlu w unii celnej?

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Te efekty mogą się pojawić w 3 przypadkach: gdy kraje udzielają sobie preferencji celnych, tworzą strefę handlu wolnego handlu lub gdy tworzą unię celną.

Preferencje celne – maja miejsce wtedy, gdy kraje stosują wobec siebie cła niższe od minimalnych lub też całkowicie znoszą cła w handlu między sobą w odniesieniu do pewnych towarów.

Strefa wolnego handlu – oznacza likwidację ceł i ograniczeń ilościowych w handlu wzajemnym określonej grupy krajów, zachowują one jednocześnie autonomiczną zew taryfę celną i prowadzą własną niezależną politykę handlową wobec krajów trzecich.

Unia celna – ma miejsce, gdy kraje tworzące strefę wolnego handlu wprowadzają ujednolicone cła zewnętrzne (wobec krajów trzecich)

Efekt kreacji handlu (trade creation effect) wyraża się we wzroście wo­lu­menu wzajemnych obrotów handlowych krajów tworzących unię celną -w wyniku usunięcia ceł i innych barier w handlu między krajami unii oraz wprowadzenia wspólnej zewnętrznej taryfy celnej.

Efekt kreacji handlu - wyraża się we wzroście wolumenu wzajemnych obrotów handlowych krajów udzielających sobie preferencji celnych, tworzących strefę wolnego handlu lub unię celną. Pewne towary, które uprzednio w warunkach prowadzenia przez poszczególne kraje autonomicznej polityki celnej nie mogły być importowane, gdyż ich ceny importowe po doliczeniu ceł były wyższe od cen krajowych, stają się przedmiotem handlu bądź unii celnej. Bez obciążeń celnych są one tańsze od produkowanych w poszcz. krajach. W efekcie tworzy się nowy strumień handlu, tym silniejszy, im poziom zniesionych stawek celnych był wyższy, a różnice w kosztach produkcji – większe.

Efekt kreacji handlu zależy od elastyczności cenowej popytu na importowane towary i elastyczności cenowej podaży w kraju eksportera. Im ta elastyczność jest większa, tym efekt kreacji jest większy.

Zniesienie ceł we­wnątrz unii powoduje, iż pewne rodzaje towarów wytwarzane w poszcze­gólnych krajach unii mogą być, odwrotnie niż po­przednio, oferowane na rynkach in­nych krajów unii po cenach konkuren­cyjnych w stosunku do towarów miejsco­wych.

Efekt kreacji handlu można jednocześnie rozpa­trywać znacznie szerzej, przy założeniu, że unia celna ma wpływ nie tylko na handel krajów do niej na­leżących, lecz także na handel międzynaro­dowy w ogóle. W takim zna­czeniu efekt kreacji handlu wywołany utwo­rzeniem unii celnej wyraża ogólny wzrost popytu na import w krajach unii, jak rów­nież zmiany po­pytu na import w krajach trzecich.

Podobne prace

Do góry