Ocena brak

Myszy i szczury Nowego Świata

Autor /Kuzyn Dodano /31.01.2012

W Nowym Świecie (na kontynentach amerykań­skich) żyje trzysta sześćdziesiąt sześć gatunków gryzoni myszopodobnych. Występują one od pół­nocnych obszarów Kanady po Ziemię Ognistą. Ssaki te zasiedlają każdy typ środowiska, od tro­pikalnych lasów i bagien po trawiaste, bezdrzewne równiny oraz tereny górskie. Morfologicznie przypominają swoich krewniaków ze Starego Świata, ale wykazują nieco odmienne cechy bu­dowy czaszki i układu zębów, stąd są klasyfiko­wane jako Hesperomyinae.
Przy tak wielkiej liczbie gatunków trudno jest o jakieś uogólnienia, tym bardziej, że każdy gatu­nek jest przystosowany do niszy ekologicznej, w której bytuje. Jednakże wykazują one kilka wspólnych cech, na przykład wszystkie są stosun­kowo małych rozmiarów (największy gatunek ma tylko około trzydziestu centymetrów długości), prowadzą nocny tryb życia, są wszystkożerne, bardzo płodne, nie zapadają w sen zimowy i za­mieszkują nory.
Najliczniej reprezentowanym przedstawicie­lem w tej grupie jest rodzaj Peromyscus - myszak, obejmujący około pięćdziesięciu gatunków gryzoni, które są amerykańskimi odpowiednika­mi myszy z Europy. Myszaki występują w całej Ameryce Północnej i Centralnej. Są przystosowa­ne do życia w różnych typach środowisk - są ga­tunki pustynne, które tolerują skrajnie wysokie temperatury i potrzebują do życia mało wody, ist­nieją też gatunki dobrze wspinające się po ska­łach i żyjące na bagnach gatunki potrafiące dobrze pływać. Przynajmniej u jednego gatunku zaobserwowano zachowania terytorialne, polega­jące na obronie gniazda przed intruzami, a u jeszcze innego gatunku bardzo rzadko spotykany udział samca w sprawowanej przez samicę opiece nad potomstwem.
Blisko spokrewnione z myszakami są żniwiar­ki - rodzaj Reithrodontomys i myszy owadożerne - rodzaj Onychomys.
Żniwiarki żyją w półpustynnych środowis­kach, podczas gdy myszy owadożerne preferują tereny porośnięte trawami. Drobniutkie żniwiarki budują gniazda ze splecionej trawy, kształtu i wielkości jabłka, które są umieszczone wśród roślinności nad ziemią. Żniwiarki żywią się głów­nie ziarnem, które często jest zmagazynowane w formie zapasów ukrytych w gnieździe lub pod ziemią. Myszy owadożerne są drapieżnikami. Ich ulubionym pokarmem są pasikoniki. Zjadają też inne owady, a także małe ssaki.
Wśród amerykańskich gatunków myszy znaj­dują się również najmniejsze gryzonie Nowego Świata - mysz karłowata i mysz brązowa. Są to zwierzęta żywiące się nasionami, budują one gniazda z traw. Innymi mysimi gryzoniami są też: wszystkożerna mysz polna, leśne myszy z rodza­ju Apoemys, rybożerne myszy z rodzaju Rheomys i prowadzące dzienny tryb życia myszy z rodza­ju Phyllotis.
Najlepiej znanymi gryzoniami o wielkości i wyglądzie szczura są szczury ryżowe, szczury bawełnowe i szczury drzewne - nowiki. Szczury ryżowe zasiedlają tereny podmokłe albo też śro­dowiska leśne. Są z wyglądu bardzo podobne do szczura bawełnowego Sigmodon hispidus, mają tylko dłuższe ogony (przystosowanie, które uła­twia im utrzymanie równowagi podczas wspina­nia się na drzewa).
Szczury bawełnowe preferują środowiska tra­wiaste. Chociaż zjadają owady, mogą wyrządzać człowiekowi szkody, gdyż ich pokarmem są rów­nież rośliny. Nowiki, spotykane na prawie całym obszarze Ameryki Północnej i Centralnej, są prawdopodobnie najlepiej znane ze względu na ich upodobanie do zbierania błyszczących obiektów, które znoszą do swoich gniazd. Napotkaw­szy błyszczący przedmiot porzucają coś, co niosą w pysku, np. gałązkę, i zamieniają to na błyskot­kę. Z uwagi na takie zachowanie są nazywane „szczurami-handlarzami".
Innymi gatunkami szczurówszczury wodne z Ameryki Południowej, które występują w pobli­żu rzek i szczury rybożerne, które należą do naj­bardziej wyspecjalizowanych gatunków w gru­pie. Są one przystosowane do nadwodnego trybu życia, żywią się rybami i skorupiakami, a także owadami wodnymi. Mają duże łapy i są przeważ­nie spotykane w pobliżu małych, szybko płyną­cych strumieni górskich lub rzek płynących przez tropikalne lasy.

Podobne prace

Do góry