Ocena brak

MUTACJA

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

MUTACJA (łc. = zmiana) ang. mutation; fr. mutation; nm. Mutahon

biol. Nieciągła zmiana materiału gene­tycznego, polegająca na zmianie struktury fizycznej lub chemicznej kwasów nuklei­nowych (RNA — kwas rybonukleinowy, DNA — kwas dezoksyrybonukleinowy) (H. de Vries, 1909). Wyróżnia się m. in. na­stępujące typy mutacji:

  1. mutację genową (punktową) — pole­gającą na przeobrażeniach dokonujących się w obrębie pojedynczego genu, polega­jących najczęściej na zmianie kolejności nukleotydów, bądź na zamianie jednych nukleotydów na inne, bądź na zwiększe­niu się lub zmniejszeniu ich liczby;

  2. mutację genomową — zmianę liczby chromosomów, powodującą powstanie organizmów z liczbą chromosomów róż­ną od normalnej dla danego gatunku;

  3. 3. mutację chromosomową — polegają­cą na zmianie chromosomu wskutek utra­ty, dołączenia lub przegrupowania jego odcinków.

    Różnego typu mutacje mogą być sponta­niczne, o nie znanych dotąd przyczynach, lub indukowane przez mutageny, czyli przez czynniki natury fizycznej lub chemi­cznej (np. promienie jonizujące). Mutacje są najczęściej szkodliwe dla organizmu i populacji. Stanowią one materiał, na któ­ry działa -> selekcja, prowadząc do zmian ewolucyjnych.

Podobne prace

Do góry