Ocena brak

MOŻLIWOŚĆ

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

MOŻLIWOŚĆ gr. to dynatón; nłc. possibilitas; ang. possibility; fr. possibilite; nm. Possibilitat, Moglichkeit

  1. Niezachodzenie -^ sprzeczności, syn.-^ niesprzeczność (1). Niemożliwe jest to, cze­go zaprzeczenie jest z konieczności prawdziwe, możliwe zaś to, czego zaprzeczenie nie jest z koniecznośd fałszywe. Możliwości nie należy mylić z -^ możnością.

  2. log. Jedna z -^ modalności (2) rozpa­trywanych w -^ logice modalnej: wszyst­ko, co konieczne, jest zarazem możliwe, nie wszystko zaś, co możliwe, jest zara­zem konieczne.

  3. metaf. U Awicenny: stan bytowy prze­ciwstawny temu, co aktualnie istniejące lub temu, co konieczne.

  4. W fenomenologii (u R. Ingardena): m.ożliwość czysta — wyznaczona przez obiektywny stan bytowy w zawar­tości idei.

Do góry