Ocena brak

Mózgowe porażenie dziecięce (m. p. dz.)

Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013

mózgowe porażenie dziecięce (m. p. dz.); zespół objawów powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu w okresie jego intensywnego rozwoju przez róż­norodne czynniki etiologiczne, wśród których główną rolę odgrywa patologia ciąży i okresu okołoporodowego (wcześniactwo, stany niedotlenienia, urazy, stany zapalne mózgu i opon). Zaburzenia mają charakter nie postę­pujący, jednak obraz kliniczny zmienia
się w czasie rozwoju dziecka. Pełny zespół objawów, z powodu niedojrza­łości układu nerwowego w okresie niemowlęctwa, wykształca się dopiero w pierwszych latach życia. Wczesnymi objawami są zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka nierzadko diagnostycznie trudno uchwytne. Główne postacie kliniczne: a) hipertoniczna (spastyczna): połowi­cza, dwustronna, tri- lub monoparetyczna oraz z uogólniona sztywnością. Szczególnie ciężka, gdy występuje z głębokim upośledzeniem umysłowym; b) ataktyczna z dominującymi zaburze­niami równowagi; c) dyskinetyczna z obecnością ruchów mimowolnych, najczęściej -> choreoatetotycznych oraz d) postacie mieszane. Każdej z nich towarzyszyć mogą zaburzenia czynności wzrokowych, słuchowych, artykulacji, rozwoju mowy i napady padaczkowe. Leczenie: wczesna dia­gnoza i możliwie najwcześniejsze wpro­wadzenie usprawniania, zanim orga­nizm utrwali nieprawidłowe wzorce ruchowe, przykurcze i zniekształcenia kończyn, ponadto leczenie farmakolo­giczne objawowe i w późniejszym okresie — oddziaływanie psycho-pedagogiczne.

Podobne prace

Do góry