Ocena brak

Mózgowe porażenie dziecięce

Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014

Obecnie mózgowe porażenie dziecięce (MPD) jest pojęciem obejmującym różnorodne, zmieniające się wraz z wiekiem zaburzenia mchu i postawy (porażenia, niedowłady, ruchy mimowolne, zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia równowagi), które współistnieją z innymi objawami trwałego uszkodzenia mózgu (padaczką, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami mowy, wzroku, słuchu), znajdującego się w stadium niezakończonego rozwoju, a więc zaistniałe przed urodzeniem dziecka, w czasie porodu lub w pierwszych 3 latach życia.

Czynniki szkodliwe:

•    Przed urodzeniem

-    zaburzenia rozwojowe,

-    niedotlenienie,

-    zatrucie,

-    zakażenie.

® W okresie okołoporodowym

-    niedotlenienie,

-    uraz okołoporodowy,

-    znacznie nasilona żółtaczka.

•    Po urodzeniu

-    niedotlenienie noworodka,

-    krwawienie do mózgu,

-    zakażenie ośrodkowego układu nerwowego.

U 30% dzieci z MPD nie daje się ustalić żadnej wyraźnej przyczyny.

Ze względu na objawy i przyczyny powstawania MPD dzieli się na następujące postacie:

•    spastyczne;

•    dyskinetyczna;

•    ataktyczna;

•    mieszane.

Postacie spastyczne

Porażenie połowicze (hemiplegia):

•    Dotyczy kończyny górnej i dolnej po tej samej stronie.

•    W większym stopniu zmiany porażenne obejmują kończynę górną. Współistnieją w niej niekiedy mchy atetotyczne. W zależności od nasilenia objawów jest zdecydowanie mniej sprawna lub w ogóle nie bierze udziału w chwytaniu zabawek i przekładaniu z ręki do ręki.

•    W rozwoju motoryki dużej charakterystyczne jest obracanie się wokół osi zawsze przez chorą stronę z odepchnięciem kończynami zdrowymi.

a W późniejszym okresie dziecko wydaje się nie zauważać chorych kończyn.

•    Najczęściej zdarza się u donoszonych noworodków z powodu niedotlenienia, krwawienia do mózgu lub zapalenia opon mózgowo--rdzeniowych.

•    Najwcześniejszym objawem jest asymetria w ruchach i układaniu kończyn.    ~ '

•    Występuje asymetria napięcia mięśniowego.

#, Mogą występować napady drgawek. W przebiegu klinicznym u części dzieci (30%) występuje padaczka.

® Wzrost niedowładnych kończyn może być zaburzony, stąd w miarę wzrostu dziecka pojawiają się różnice w długości i obwodach między kończynami chorymi i zdrowymi.

•    Jeżeli uszkodzona jest lewa półkula, to oprócz porażenia połowiczego lub niedowładu występuje zaburzenie mowy typu afatycznego.

•    Rozwój umysłowy dzieci w większości jest prawidłowy.

Obustronne porażenie połowicze (hemiplegia bilateralis):

•    Jest najcięższą postacią MPD.

® Porażenie obejmuje wszystkie 4 kończyny, ale górne są zajęte w większym stopniu niż dolne.

» Motoryka spontaniczna od urodzenia pozostaje u tych dzieci uboga,

o głęboko zaburzonym wzorcu.

® Dziecko utrzymuje kończyny górne przywiedzione do klatki piersiowej, zgięte w stawach łokciowych oraz ma zaciśnięte pięści.

® Kończyny dolne są skrzyżowane.

•    Dzieci mają znaczne trudności w ssaniu i połykaniu oraz w rozwoju mowy.

•    Rozwój umysłowy jest opóźniony i większość z nich nie jest w stanie nauczyć się chodzić ani mówić.

a Najczęstszą przyczyną jest przewlekłe niedotlenienie i inne czynniki szkodliwe, działające na płód w łonie matki.

Obustronne porażenie kurczowe (diplegia spastica):

® Charakteryzuje się większym nasileniem zmian w kończynach dolnych niż górnych, które często są całkowicie sprawne.

® Najczęstszą przyczyną jest niedotlenienie mózgu w okresie okołoporodowym, szczególnie wśród wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową.

® Dzieci z niedowładem kurczowym obustronnym od pierwszych miesięcy życia wykazują zmniejszoną ruchliwość kończyn dolnych, pełzają nieprawidłowo, a postawione, przywodzą obie nogi, ustawiając stopy na palcach.

•    W badaniu neurologicznym charakterystyczne jest ograniczenie kątów odwodzenia ud i prostowania w stawie kolanowym z wygórowanymi odruchami głębokimi.

•    Stosunkowo długo utrzymują się odruchy postawy.

® Padaczka i upośledzenie umysłowe zdarzają się rzadko, a Rozwój umysłowy w większości przypadków jest prawidłowy.

•    Bardzo często występują zaburzenia widzenia i zez.

Oprócz wymienionych postaci spastycznych MPD spotyka się takie, w których zajęta jest jedna kończyna (monociparesis) lub też jedna z kończyn górnych pozostaje zaoszczędzona (trip legia). W obustronnym porażeniu połowiczym jedna strona ciała jest bardziej zajęta niż draga.


Podobne prace

Do góry