Ocena brak

Motywy uprawiania turystyki

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012

Charakterystyka

Jednym z ważnych czynników determinujących zachowania i decyzje turystów są motywy uprawiania turystyki. Przez motyw można za Ossowską rozumieć "czynnik psychiczny, wyznaczający postępowanie w danej sytuacji". Wiążąc motywy z potrzebami człowieka, można przyjąć, że "motyw to mechanizm lub zespół mechanizmów wewnętrznych, powodujących i organizujących działania ludzkie ze względu na zaspokojenie potrzeb"(Przecławski, 1996, s.40). Duża różnorodność teorii motywacji wcale nie oznacza, że są one diametralnie różne.O uprawianiu turystyki decydują zatem również motywy uprawiania turystyki. W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele podziałów i klasyfikacji motywacji turystycznych. Ponieważ przedstawione zostały te najbardziej charakterystyczne i oddające niemal w sposób wyczerpujący motywy podejmowania decyzji o uprawianiu turystyki. Należy mieć także na uwadze fakt, iż motywy mają uwarunkowania kulturowe i charakterystyczne są dla poszczególnych środowisk, społeczeństw i kultur.

</div>

Klasyfikacja Bocheńskiej i Bujaka

Klasyfikacja motywów według Bocheńskiej i Bujaka (1975):

 1. Motywy wyjazdu związane z pragnieniem udania się do określonego kraju lub miejscowości w celu:
  • poznania kultury,
  • poznania przyrody,
  • poznania życia społecznego.
 2. Motyw wyjazdu związany z chęcią opuszczenia na jakiś czas swojego stałego pobytu w celu:
  • opuszczenia zdegradowanego środowiska,
  • opuszczenia środowiska pracy lub nauki,
  • opuszczenie środowiska społecznego w szerokim znaczeniu.
 3. Motyw wyjazdu związany z chęcią przebywania z kimś poza miejscem stałego zamieszkania:
  • wyjazd z rodziną,
  • wyjazd z grupa przyjaciół,
  • wyjazd z osobą bliską, kochaną.
 4. Motyw wyjazdu związany z pragnieniem zawarcia nowych znajomości, poznania nowych ludzi.
 5. Motyw wyjazdu związany z pragnieniem pozostawania w zgodzie ze stereotypami i normami obowiązującymi w danym środowisku.
 6. Motyw wyjazdu związany z zaspokojeniem potrzeb estetycznych i emocjonalnych.
 7. Motyw wyjazdu związany z zaspokojeniem potrzeb twórczych.
 8. Motyw wyjazdu związany z zaspokojeniem potrzeb biologicznych:
  • wyjazd leczniczy,
  • wyjazd wypoczynkowy.
 9. Motyw wyjazdu związany z uprawianiem turystyki w szerokim tego słowa znaczeniu, np. nauka, biznes, handel, sport, kongres, konferencje, pielgrzymki, odwiedziny krewnych i znajomych (Przecławski, 1996).

Typologia motywów R.Winiarskiego

Bardzo interesująco podziału motywów uprawiania turystyki i rekreacji dokonał R. Winiarski (1988), wyróżniając, na podstawie przeprowadzonych badań, siedem rodzajów motywacji turystyczno-rekreacyjnej. Rodzaje motywacji:

 1. aktywnościowa,
 2. katarktyczna,
 3. zdrowotna,
 4. społeczna,
 5. emocjonalna,
 6. ambicjonalna,
 7. poznawcza.

Grupy motywów wg. K.Lubańskiego

K. Lubański (1987) wyróżnił grupy motywów, którymi kieruje się młodzież, uprawiając turystykę. Motywy zostały pogrupowane według następującej hierarchii:

 1. motyw wypoczynkowy,
 2. motyw zmiany otoczenia,
 3. motyw emocjonalny,
 4. motyw współuczestnictwa,
 5. motyw poznawczy,
 6. motyw samorealizacyjny,
 7. motyw zdrowotny.

Typologia rozszerzona

Klasyfikacja ta jednak nie jest wyczerpująca i w dzisiejszej dobie wymaga uzupełnienia. Świadczy o tym, że wraz z rozwojem turystyki globalizacją zmienia się także, w niektórych obszarach, zakres potrzeb i motywów.

Wyżej wymienione podziały motywów są w pewnych obszarach spójne i wyczerpujące. Częściowo nawet się powtarzają, jednak jak się wydaje, wymagają rozszerzenia, szczególnie w sferze potrzeb emocjonalnych. Rozszerzenie i uzupełnienie o:

 1. poznanie nowych ludzi,
 2. poznanie nowych kultur, zabytków,
 3. obcowanie z przyrodą,
 4. wypoczynek (rekreacja),
 5. rozrywka (zabawa),
 6. poprawa stanu zdrowia,
 7. odwiedziny krewnych i znajomych,
 8. nauka (kursy),
 9. pielgrzymki (spotkania z Bogiem),
 10. uprawianie sportu,
 11. cele zarobkowe,
 12. chęć uwolnienia się od obowiązków domowych lub szkolnych (w przypadku młodzieży)  
 13. chęć wyrwania się spod kontroli np. rodziców,
 14. chęć spędzania z kimś czasu poza miejscem zamieszkania,
 15. chęć zaimponowania komuś,
 16. chęć przeżycia przygody lub ryzyka.

Klasyfikacja McIntoisha, Kaspara, Jędrzejczyka

Znacznie krótszą klasyfikację motywów proponuje, za R. W. McIntoshem i C. Kasparem, I. Jędrzejczyk (2000). Motywy zostały podzielone na sześć grup. Są to:

 1. motywacje odnowy sił fizycznych, np. wypoczynek, leczenie, sport,
 2. motywacje odnowy sił psychicznych, duchowych, w tym wyłamanie się z izolacji dnia powszechnego, rozrywka, relaks, poszukiwanie przygody,
 3. motywacje interpersonalne, np. odwiedzanie przyjaciół, poszukiwanie towarzystwa i kontaktów międzyludzkich,
 4. motywacje związane z ucieczką od cywilizacji i powrót do natury,
 5. motywacje kulturowe, chęć poznania nowych miejsc, krajów, zwyczajów, folkloru,  zainteresowanie sztuką oraz motywy religijne,
 6. motywacje związane z prestiżem i statusem społecznym, np. własny rozwój,podnoszenie kwalifikacji zawodowych, chęć zdobycia uznania, upoważnia i szacunku.     
             


Autor: Irena Kras
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry