Ocena brak

Monoteistyczne religie Zachodu

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Europa została w pewnym momencie zdomino­wana przez trzy wielkie religie monoteistyczne, których korzenie tkwią na Bliskim Wschodzie; judaizm, chrześcijaństwo i islam. Wyznawcy juda­izmu muszą pilnie przestrzegać szczegółowych zaleceń dotyczących życia codziennego. Najbar­dziej znane elementy judaizmu to ścisłe zalecenia dietetyczne i obrzezanie chłopców. Świętą księgą judaizmu jest Biblia, przez chrześcijan nazwana Starym Testamentem. Żydzi do dziś respektują zakaz jakiejkolwiek pracy w szabas (sobota), zabro­nione jest też przedstawianie wizerunków Boga. Wiele elementów tej religii zostało zaadaptowa­nych przez młodsze od niej chrześcijaństwo i islam.
Żydzi wierzą, że pewnego dnia przybędzie na Ziemię Mesjasz i zbuduje Królestwo Niebieskie. Chrześcijanie wierzą nie tylko, że zapowiadanym Mesjaszem był Jezus Chrystus, ale również i w to, że Chrystus był nie tylko Mesjaszem, ale i ludz­kim wcieleniem Boga. Chrześcijanie wierzą rów­nież że Bóg, pod postacią Ducha Świętego jest nieustannie obecny na Ziemi i wspiera i umacnia w wierze wyznawców Chrystusa. Koncepcja Trój­cy Świętej, Boga w Trzech Osobach na pierwszy rzut oka przywodzi na myśl politeizm, jednak teo­logowie chrześcijańscy w skomplikowany sposób wyjaśniają niezgłębioną tajemnicę współistotności Trzech Osób Boskich i zdecydowanie odże­gnują się od posądzeń o politeizm.
Czy Chrystus był człowiekiem, czy Bogiem pozostaje kwestią wiary, z pewnością jednak był jednym z trzech wielkich proroków, po Mojżeszu a przed Mahometem, założycielem islamu. Według świętej księgi muzułmanów, Koranu, Chrystus był jedynie prorokiem, Bóg jest bowiem niewidzialny. Islam, podobnie jak judaizm i chrześcijaństwo rów­nież przedstawia teorię nieśmiertelności ludzkiej duszy oraz zmartwychwstania zmarłych. Według wszystkich tych religii, w dniu Sądu Ostatecznego dobro zostanie nagrodzone, a zło ukarane.

Podobne prace

Do góry