Ocena brak

MONACHIUM - układ 1938 r.

Autor /jas Dodano /25.02.2011

Konferencja szefów rządów Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch miała rozwiązać problem niemiec­kich żądań terytorialnych wobec *Czechosłowacji i zapobiec wybu­chowi wojny w Europie. Adolf Hitler po zaanektowaniu Au­strii (*Anschluss) w kwietniu 1938 r. zaczął domagać się przyłączenia do Niemiec części Czechosłowacji, tzw. Sudentenlandu zamieszkałego przez 3 min Niemców. Żądania te, w najostrzejszej formie przedsta­wione 12 września 1938 r. podczas partyjnych uroczystości w Norym­berdze, zostały poparte rozkazami przygotowania Wehrmachtu do ak­cji zbrojnej, która miała nastąpić 30 września (Fali Gran).

Hitler zgo­dził się jednak podjąć negocjacje z premierem Wielkiej Brytanii Ne-ville'em *Chamberlainem, który 15 września przybył do górskiej re­zydencji Fiihrera w *Berchtesgaden (Obersalzberg), a tydzień później spotkał się z nim w Bad Godesberg pod Kolonią. W efekcie rozmów Hi­tler zgodził się odłożyć działania militarne i przyjął propozycję dykta­tora Włoch Benito Mussoliniego w sprawie odbycia 29 września 1938 r. w Monachium konferencji z Cham­berlainem, premierem Francji Edou-ardem *Daladierem oraz Mussoli-nim.

Do negocjacji nie dopuszczono przedstawicieli rządu Czechosłowa­cji, którzy przybyli do Monachium, lecz przez całą noc byli przetrzymy­wani pod strażą i rankiem 30 wrze­śnia przedstawiono im ustalenia.Układ przyznał Niemcom obszarSudetów i na mocy jego postano­wień 48 godzin później wojska nie­mieckie przekroczyły granice Cze­chosłowacji. Wbrew nadziejom rzą­dów Francji i Wielkiej Brytaniikonferencja monachijska nie zapew­niła pokoju w Europie, przeciwnie,łatwy sukces uświadomił Hitlerowi,że może wystąpić z dalszymi żąda­niami terytorialnymi.

Podobne prace

Do góry