Ocena brak

Moment bilansowy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011

Definicja

Moment bilansowy (dzień bilansowy) to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, w tym jego historycznie najstarszą i najważniejszą część - bilans. (Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 10)


W praktyce sprawozdawczej jest to najczęściej 31 grudnia. Jednak w zależności od branży i jej specyfiki dzień bilansowy może przypadać na dowolny dzień roku, np. w branży zawodowych klubów piłkarskich powszechne jest, że moment bilansowy przypada na 30 czerwca, czyli koniec sezonu piłkarskiego.


Bilans jako fotografia

Istnieje powiedzenie, że bilans jest fotografią stanu majątkowo-finansowego przedsiębiorstwa, gdyż ukazuje, odzwierciedla jego sytuację w danym konkretnym dniu, na daną chwilę, moment. W każdym innym momencie, przed i po momencie bilansowym sytuacja przedsiębiorstwa wyrażona przez stan i strukturę majątku i źródeł jego finansowania jest już inna. W bilansie zawarte są wielkości określane mianem zasobów, w przeciwieństwie do strumieni np. w rachunku zysków i strat. (D. Wędzki 2009, s. 51)


Zasada periodyzacji

Istota momentu bilansowego wynika z jednej z podstawowych zasad rachunkowości - zasady periodyzacji. Oznacza ona ujmowanie działalności podmiotów gospodarczych w okresach, które są ograniczone umownymi datami i tworzą okresy obrachunkowe - rok obrotowy (inaczej: obrachunkowy, bilansowy; jest to dwanaście kolejnych miesięcy) oraz okresy sprawozdawcze, czyli poszczególne miesiące czy kwartały roku obrotowego. (Podstawy... 2002, s. 24) Rok rozliczeniowy dla celów bilansowych, sprawozdawczych co do zasady powinien pokrywać się z rokiem podatkowym stosowanym przez firmę, niekoniecznie jednak musi być tożsamy z rokiem kalendarzowym.


Moment bilansowy, czyli dzień sporządzenia bilansu ma duże znaczenie dla wyceny aktywów i pasywów, gdyż to właśnie w tym dniu dokonuje się rocznej wyceny bilansowej. Jest to ważne, gdyż stosunkowo łatwo jest zmierzyć dochód w pełnym okresie życia danego projektu, znacznie trudniejszym zaś jest określenie dochodu przed końcem realizacji projektu. Znaczenie momentu bilansowego dostrzeżono już w XV wieku, gdy uważany za ojca rachunkowości, Luca Pacioli pisał: Księgi (rachunkowe) powinny być zamykane każdego roku, zwłaszcza w przypadku spółek, ponieważ częste rozliczanie się jest podstawą długiej przyjaźni. (E. A. Hendriksen, M. F. van Breda 2002, s. 166)


Problemy związane z momentem bilansowym

W miarę upływu czasu, im bliżej dnia bilansowego i po tym dniu działy finansowo-księgowe w przedsiębiorstwie mają pełne ręce roboty. Muszą przygotować zeznania PIT, zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdania finansowe za kończący się (zakończony) właśnie rok obrotowy. Do tego dochodzą bieżące księgowania operacji gospodarczych oraz ewentualnie konieczność współpracy z biegłym rewidentem, jeśli przedsiębiorstwo jest podmiotem zobowiązanym do badania sprawozdania finansowego.


Oznaczenie dnia bilansowego jest jednym z formalnych wymogów przygotowywania bilansu (obok m.in. dokładnego oznaczenia podmiotu sporządzającego bilans czy podpisów osoby sporządzającej bilans i kierownika jednostki). Nie należy mylić momentu bilansowego z datą sporządzenia, przygotowania, spisania bilansu.


Autor: Bartosz Baran
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry