Ocena brak

MOMENT

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MOMENT (łc. = siła poru­szająca, ruch; czas trwania, chwila) gr. tó niln (Arystoteles) (1); ang. moment; fr. mo­ment; nm. Moment

1. Moment teraźniejszy — korelat punktu w przestrzeni; jak —> czas (1) jest korelatem —> przestrzeni (1), tak mo­ment w stosunku do czasu jest tym, czym punkt w stosunku do przestrzeni. W zwią­zku z korelatywną koncepcją momentu. Moment teraźniejszy można pojmować dwojako:

  1. jako idealną granicę między przeszło­ścią a przyszłością (G. W. Leibniz); w tym znaczeniu moment teraźniejszy nie istnie­je realnie;

  2. jako pewną realność „punktową", wobec czego czas byłby nieciągłym nastę­pstwem tak właśnie rozumianych mo­mentów. Według H. Bergsona moment teraźniejszy w przeżyciu zawsze stanowi pewien odcinek trwania (-> czas leci).

 

  1. U E. Husserla i innych fenomenolo­gów: wyróżniający się niesamodzielny on­tycznie element (składnik lub czynnik) by­tu, np. u R. Ingardena — moment bytowy {momentum existentiale) to wspołelement jakiegoś sposobu istnienia {modus existentiae), przysługującego danemu bytowi.

  2. pot. Najmniejszy wyróżniony subie­ktywnie odcinek czasu. —»

Podobne prace

Do góry