Ocena brak

MODYFIKACJA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MODYFIKACJA (1) = zmiana, ograniczenie; odmierzanie) ang. modification; £r. modification; nm. Modifikation, Abdnderung

  1. metaf. Nadawanie lub przyjmowanie jakiegoś nowego przypadłościowego spo­sobu bytowania bądź sam taki sposób by­towania.

  2. biol. Modyfikacje — zmiany właści­wości organizmu danego osobnika w stosunku do innych osobników spokrewnio­nych z nim genetycznie, wywołane różni­cami w warunkach środowiskowych, W tym znaczeniu termin „modyfikacje" wprowa­dził do nauk biologicznych K. W. von Nageli (1824).

    Wśród ewolucjonistów toczył się spór o to, czy modyfikacje są dziedziczne, czy nie. Obecnie przyjmuje się, że nie są dzie­dziczne, gdyż przy ich powstawaniu nie zachodzą zmiany w genotypie jako zespo­le czyrmików dziedzicznych; ponieważ są formami reakcji organizmu na warunki środowiska, mają często charakter przy­stosowawczy.

Podobne prace

Do góry