Ocena brak

Modele wielomagazynowe pamięci

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

modele wielomagazynowe pamięci - modele konstruowane na gruncie koncepcji przetwarzania informacji, zakładające istnienie kilku odrębnych struktur (magazynów), w których odbywa się gromadzenie informacji. Najczęściej wyodrębnia się trzy magazyny: — pamięci ultrakrótkotrwałej, — pamięci krótkotrwałej i — pamięci długotrwałej, jak np. w — Atkin-sona i Shiffrina modelu pamięci. Odbierane informacje przechodzą przez magazyny w podanej kolejności, a przechodzenie informacji z jednego magazynu do drugiego regulują — procesy kontrolne. Przekazywanie informacji pomiędzy magazynami wymaga nadania informacjom odpowiedniej formy, co zachodzi w procesach —kodowania pamięciowego. Różnice istniejące pomiędzy m.w.p. dotyczą liczby i rodzaju wyodrębnianych magazynów oraz liczby i rodzaju uwzględnianych operacji, którym są poddawane przechowywane w nich informacje. W niektórych m.w.p. redukuje się liczbę magazynów do dwóch: łączy się w jedną strukturę magazyn pamięci ultra- i krótkotrwałej bądź też magazyn pamięci krótko- i długotrwałej. W niektórych m.w.p. obserwuje się tendencję przeciwną - zwiększa się liczbę magazynów, przy czym dodatkowy magazyn umieszcza się najczęściej pomiędzy magazynami pamięci krótko- i długotrwałej. Krytycy m.w.p. zwracają uwagę, że struktury magazynowe są jedynie konstruktami teoretycznymi nic nie mówiącymi o miejscach, w których dokonywane są przekształcenia informacji, rejestrowane przez badaczy. 

Podobne prace

Do góry