Ocena brak

MODEL

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MODEL (łc. modulus = miara, wzór) ang. model; fr. modele; nm. Modeli

1. Przedmiot odwzorowujący całość al­bo fragment rzeczywistości już istniejącej (np. model Wszechświata) lub nie istnieją­cej (np. model społeczeństwa w ujęciu uto­pistów), w poszczególnym przypadku — takiej rzeczywistości, która będzie stwa­rzana w działaniu.

2. metod. Model naukowy {model of scien­ce). Ważniejsze rozróżnienia:

  1. Model nominalny (teoretycz­ny) — zbiór założeń upraszczających lub —> aksjomatów (2) jakiejś nauki, umożli­wiający bądź ułatwiający rozwiązanie ja­kiegoś szczegółowego problemu.

  2. Model realny (rzeczywisty). W za­leżności od celu, jaki stawia się modelowi, rozróżnia się:

 

  1. Model fizyczny — układ Uj ja­kichś przedmiotów nazywa się modelem układu U2 rzeczy, zdarzeń, cech, stosun­ków; U2 jest wycinkiena rzeczywistości rozpatrywanym przez naukę empiryczną budującą ów model, pod istotnymi wzglę­dami podobny do U2, po to, by na podsta­wie badania Ui ustalić cechy U2, ponieważ bezpośrednie badanie U2 jest niemożliwe, trudne do przeprowadzenia, zbyt koszto­wne itp.

  2. Model eksperymentalny — model fizyczny badany w —> eksperymen­cie.

  3. W naukach formalnych rolę modelu realnego pełni zbiór przedmiotów abstra­kcyjnych, np. funkcji, punktów, linii, pła­szczyzn, liczb, tworzony dla rozwiązania ja­kiegoś problemu szczegółowego w obrębie któregoś z działów logiki lub matematyki.

Model heurystyczny — hipote­tyczny model realny albo nominalny, celo­wo bardzo uproszczony, często konwen­cjonalny, budowany dla rozwiązania ja­kiegoś zadania badawczego.

Model dydaktyczny — model re­alny albo nominalny, konstruowany dla potrzeb nauczania lub popularyzacji z punktu widzenia zrozumiałości, przej­rzystości, przyswajalności, a więc chara­kteryzujący się prostotą ograniczoną do najważniejszych elementów.

 

 

3. log. Uporządkowany układ. Układ ele­mentów, relacji i funkcji nazywa się cha­rakterystyką modelu.

Model -^ języka sformalizowanego — mo­del, w którym zachodzi przyporządkowa­nie jednoznaczne: elementom modelu — terminów, funkcjom — symboli funkcyj­nych, relacjom — predykatów.

Model teorii, czyli realizacja teorii (syn.—> interpretacja /3/ semantyczna teorii) — układ przedmiotów (tzw. dziedzina teorii) opisywanych prawdziwie przez daną teo­rię, spełniający wymagania stawiane mo­delom logicznym.

Podobne prace

Do góry