Ocena 5.0 1 głos

Mobbing, podkultura więziennej, czynniki kryminogenne, przestępczość zorganizowana, bezdomność i bezrobocie, konflikt jako zjawisko społeczne, prostytucja, podstawowe pojęcia, problem redukcji szkód, totalitaryzm, faszyzm, komunizm, demokracja

Autor /baittiggeft Dodano /15.10.2006

Pytanie 5 Na czym polega zjawisko mobingu w miejscu pracy?

Mobbing w miejscu pracy ? napieranie na kogoś. Zjawisko, które dotyczy każdej zbiorowości gdzie istnieją silne relacje zależności. Można określić jako bezpodstawne zastraszanie, poniżanie ludzi. Oznacza działanie i zachowanie dotyczące pracowników lub skierowane przeciw pracownikowi polegający na uporczywym długotrwałym zastraszaniu go, wywołującą u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracowników izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Terror psychiczny w pracy oznacza: instrumentalne traktowanie, wikłanie w hierarchiczne zależności i pozbawienie indywidualnych cech.

Cele mobbingu: zwierzchnik stara się izolować ofiarę ze środowiska, zmniejszenie zasług w pracy, poniżyć, ?obedrzeć z godności?, ośmieszyć
Stopnie mobbingu:
- radzi sobie z mobingiem poprzez mechanizmy obronne
- jednostka nie jest w stanie sama się oprzeć, nie jest w stanie walczyć, pozostawiają trwały ślad w psychice
- kiedy jednostka jest już niezdolna do życia w społeczeństwie, w pracy, leczenie terapeutyczne, wsparcie rodziny.
Techniki znęcania się nad ofiarą:
- konflikt ? wskazuje kto później może być ofiara mobingu
- akt agresji ? rozsiewanie plotek
- włączanie zarządu w cykl
- etykieta bycia trudnym(chory psychicznie)
- wykluczenie z zespołu


Pytanie 6 Opisz zjawisko podkultury więziennej i jej negatywny wpływ na proces resocjalizacji więziennej

Podstawowa formą życia zbiorowego jest grupa ? to pewna liczba osób które łączy wspólny cel, zainteresowanie, zasady postępowania, kontakty.
I rozmiar grupy: - małe np., klasy
- średnie np. grupy zawodowe
- wielkie np. społeczeństwo
II chęć przynależności: - dobrowolne
- niedobrowolne
III stosunek do grupy: - wewnętrzne
- zewnętrzne

Przyczyny powstania podkultury więziennej:
- przeniesienie postaw przestępczych z zewnątrz
- agresja ? sytuacja trudna wywołana izolacją
- reintegracja grup
- możliwość rozładowywania agresji w wewnętrznych konfliktach
- niemożliwość ujawnienia swoich agresji na zewnątrz
- chęć wyżycia się
- niemożliwość zaspokojenia potrze i nuda więzienna

Cechy przywódcy:
-wysoki aktualnie wyrok, długi pobyt w ZK, bezpośrednia znajomość różnych zk, pobyt w zk o surowym reżimie, dokładna znajomość i bezwzględne przestrzeganie kodeksu więziennego, duża ilość popełnianych przestępstw, osobista znajomość autorytetów przestępczych, zawodowe traktowanie przestępców.

Cechy zbiorowe protestów:
- grupowy charakter działania, określony stopień zorganizowania skazanych, sformułowanie celu protestu, dążenie do naruszenia dotychczasowej organizacji istniejącego stanu lub określonych dóbr.

Formy zbiorowych protestów:
- zbiorowe zachowanie autodestruktywne, strajk, strajk okupacyjny, zebranie, bunt

Przeciwdziałanie podkultury więziennej
1.

Podobne prace

Do góry