Ocena brak

Mnisi w Polsce

Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013

Benedyktynami byli pierwsi misjonarze w Polsce i niewątpliwie sam biskup Jordan. Niektórzy z nich prowadzili życie wspólne przy katedrze poznańskiej, dając początek późniejszej kapitule katedralnej. Biskup Unger nazwany jest pasterzem poznańskiego coenobium. Klasztory benedyktyńskie powstały naprzełomie X i XI wieku w Trzemesznie, w Tumie pod Łęczycą i w Wiślicy.

Założenie dwóch pierwszych przypisuje się świętemu Wojciechowi. Na pierwszą połowę XI wieku ustala się powstanie klasztoru świętego Marcina we Wrocławiu i świętego Benedykta w Legnicy. Do życia zakonnego przeznaczył Bolesław Chrobry dwoje swoich dzieci. Jego najstarszy syn Bezprym przebywał w 1002 roku w eremie kamedułów włoskich Pons Petri koło Rawenny, ale wrócił do Polski i prowadził walkę o władzę (1031-32).Córka Chrobrego (imię nieznane) była ksienią w nieznanym nam z nazwy klasztorze. Bolesław Chrobrysprowadził do Polski z Italii uczniów świętego Romualda i osadził ich koło Międzyrzecza nad Wartą (niektórzyopowiadają się od razu za Kazimierzem Biskupim).

Przybyli wówczas, Benedykt i Jan, późniejmiał dołączyć do nich Brunon z Kwerfurtu. W eremie rychło znaleźli się mnisi Polacy, Izaak i Mateusz,których siostry także prowadziły życie zakonne w pobliskim klasztorze. Na erem dokonali napadu poganiei zadali śmierć czterem zakonnikom oraz posługującemu im chłopcu, Krystynowi. Napastników ukarałksiążę. Uroczysty pogrzeb zamordowanych odprawił miejscowy biskup Unger, a ich męczeństwoopisał Brunon, gdy przybył do Polski, dając początek kultowi Pięciu Świętych Braci Męczenników Polski.

Pierwsi mnisi w Polsce oddawali się działalności misyjnej wewnątrz kraju, bądź podejmowali misje usąsiednich ludów, z inspiracji i przy pomocy polskiego księcia. Wojciech poszedł do Prusów, eremicimiędzyrzeczcy mieli zająć się misją wśród Luciców, Brunon z Kwerfurtu został misjonarzem męczennikiemwśród Jaćwięgów.

Brunon (Bonifacy), z możnego rodu saskiego, spokrewniony z cesarzem, miał doświadczenie w działalnościmisyjnej, którą prowadził na Węgrzech i Rusi. Do Polski przybył w 1005 roku już jako arcybiskupmisyjny. Stąd wysłał misjonarzy do Szwecji, z biskupem przez siebie wyświęconym. Napisał list do cesarzaHenryka II, upominając go, by nie prowadził wojny z Bolesławem Chrobrym przy pomocy pogańskichLuciców. Zostawił także opis męczeństwa świętego Wojciecha. Jego trzy dzieła stanowią najstarszepomniki polskiego piśmiennictwa historycznego. Zginął (1009) podczas drugiej wyprawy misyjnej dobałtyjskich Jaćwięgów (Suwalszczyzna). W następnym okresie kontynuowano tradycję misyjnej działalności,prowadzonej z Polski wśród sąsiednich ludów.

Erem koło Międzyrzecza uległ zniszczeniu podczas wojny niemiecko-polskiej. Jego tradycje i relikwieMęczenników przejął klasztor kamedułów w Kazimierzu Biskupim. O życiu zakonnym w Małopolscemało wiadomo. Stamtąd, z rodziny wieśniaczej pochodził Andrzej Świerad, który obrał życie pustelniczei ostatnie lata spędził w pustelni blisko klasztoru świętego Hipolita na górze Zobor koło Nitry w dzisiejszejSłowacji (zm. około 1034, święty).

Podobne prace

Do góry