Ocena brak

Młodzież jako szczególna grupa społeczna oraz Państwo

Autor /Zerpaphspeemy Dodano /22.08.2005

Socjologia młodzieży zakłada, że
a) jest to szczególna kategoria społeczna
b) jest odrębna od świata dorosłych
c) jej rola i znaczenie w społeczeństwach przemysłowych wzrasta
Podczas buntów młodzieży na przełomie lat 60/ 70 po raz pierwszy zwrócono uwagę na to, że młodzież może być pojmowana jako kategoria odrębna i opozycyjna wobec świata dorosłych. W tej kwestii mamy dwa stanowiska:
a) reprezentowane np. przez J. Colemana
Młodzież to grupa pokoleniowa połączona wspólnotą doświadczeń, tworząca odrębną podkulturę, jednak mieszcząca się w kulturze ogólnonarodowej i nie będąca wobec niej w opozycji
b) zapoczątkowane przez K. Mannheima
Młodzież jest czynnikiem dynamizującym strukturę społeczną, wnosi do niej wartości innowacyjne, charakterystyczne i potrzebne społeczeństwom industrialnym.
Młodzież jako kategoria struktury społecznej może być jedynie względnie wyodrębniona z innych grup społecznych.
Aby wyodrębnić młodzież z innych grup społecznych można stosować różne kryteria socjologiczne:
a) kryterium merytoryczne
Mlodzież to ludzie między dojrzałością biologiczną a dojrzałością społeczną, (której wyznacznikami mogą być np. założenie rodziny, podjęcie pracy zawodowej) np. podjęcie studiów wydłuża okres młodości, a w społeczeństwach przemysłowych znaczny procent osób podejmuje studia
b) kryterium formalne – mniej istotne niż merytoryczne. Wiek zaliczamy do kryteriów formalnych. Grupa młodzieży jest ustawicznie zmienna, co wynika z tego, że się z niej niejako „wyrasta”, nie można być młodym wiecznie.
Dla określenia kryteria wieku są mniej istotne niż kryteria socjologiczne a sposoby socjalizacji ważniejsze niż wspólnota doświadczeń historycznych.
Młodzież to szczególna kategoria struktury socjologicznej, którą wyróżnia wspólnota doświadczeń, przeżyć, te same lub zbliżone kanały socjalizacji. Natomiast powstaje pytanie, czy młodzi studenci, młodzi robotnicy itp. bardziej identyfikuja się z soba tj młodzieżą czy z klasami, warstwami, grupami etnicznymi itd. do których należą ?Nie można odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, bo wszystko zależy od sytuacji danej jednostki.
Przez stulecia rozumienie młodości było zależne od miejsca jednostki w strukturze społecznej, a obecnie staje się wartością coraz bardziej uniwersalną, niezależną od innych zróżnicowań społecznych.
W społeczeństwach przemysłowych proces socjalizacji jest wypadkową oddziaływania wielu kanałów, wpływy czasami mogą nieść sprzeczne wzory i wartości, np. w szkole wymagane jest posłuszeństwo i szacunek do starszych a wśród rówieśników nonkonformizm. W takich przypadkach socjalizacja niekoniecznie przebiega zgodnie z oczekiwaniami instytucji wychowawczych.
W Polsce zmienna jest liczebność grupy młodzieży ze względu na naprzemienne wyże i niże demograficzne
Ze względu na tendencje i efekty socjalizacyjne w Polsce powojennej, można wyróżnić trzy grupy :

Podobne prace

Do góry