Ocena brak

MIT

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MIT (gr. <mythos> (1, 2) = słowo, podanie, legenda, mit) nłc. mythos (1, 2); ang. myth; fr. mythe; nm. Mythus, Mythos

1. Ujęcie w postaci obrazowej i udramatyzowanej jakichś rzeczywistych bądź postulowanych faktów i zdarzeń, będące pierwotną niekrytyczną formą wyjaśnia­nia świata przyrodniczego i społeczne­go, odzwierciedlające duchowość, wie­dzę i organizację danej grupy ludzkiej. W tym znaczeniu mit stanowi normalny wytwór świadomości zbiorowej poszu­kującej wartości. W odniesieniu do kul­tur archaicznych zaznaczyły się dwie rozbieżne interpretacje i sposoby rozu­mienia mitu: 1) mit to baśń lub legenda, tradycyjne podanie wyrażające tęsknoty i obawy ludzkiego serca, lecz niewiele mające wspólnego z rzeczywistością hi­storyczną — podejście typowe dla XIX-wiecznego racjonalizmu; 2) mit jest pró­bą wyrażenia transcendentnej rzeczywi­stości religijnej, wyrazem metafizyczne­go pojmowania świata — według współ­czesnych badań etnologicznych, literac­kich, psychologicznych, hermeneutycznych.

Analiza mitów jako metoda głębszego poznania religii była stosowana m. in. przez F. W. J. SCHELLINGA, E. CASSIRERA, K. JASPERSA, P. Ricoeura, M. Eliadego. w analizach owych zaznaczyły się dwie postawy w po­dejściu do mitu i sposobie jego badania: funkcjonalna (np. Cassirer) i symboliczna (np. Eliade). Według R. Bultmanna mit to obraz rzeczywistości boskiej i nadziem­skiej wyrażony za pomocą kategorii ludz­kich i ziemskich.

  1. Przedstawienie w formie poetyckiej, odwołującej się do wyobraźni, jakiejś idei lub doktryny, co ma ułatwić ich zrozumienie, np. u Platona mit pochodzenia pisma {Fajdros, 247c-276a).

  2. W odniesieniu do sprfeczeństw współ­czesnych — wytwory świadomości zbio­rowej, nie odpowiadające obiektywnej rzeczywistości, natomiast inspirujące i po­budzające do działania (G. Sorel). Mit w tym znaczeniu bywa porównywany do -^ ideologii (II) i —> utopii (2): przedstawia obraz świata wraz z zawartym w nim sy­stemem wartości oraz zespół odległych ce­lów.

  3. W ujęciu C. G. Junga: uzewnętrznie­nie procesów psychicznych przebiegają­cych w —> nieświadomości (1) zbiorowej.

Podobne prace

Do góry