Ocena brak

MISTYKA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MISTYKA (gr. mystikós = dotyczący mi­steriów, mistyczny; tajemniczy) nłc. mystice; ang. mysticism; fr. la mystiąue; nm. Mystik

1. Nie wywołane przez człowieka do­świadczenie obecności Boga wewnątrz oso­by ludzkiej, pojawiające się nagle, bezpo­średnie, dostępne świadomości, o chara­kterze intelektualno-wolitywnym. W do­świadczeniu tym Bóg daje się bezpośred­nio doznać umysłowym władzom pozna­wczym wierzącego człowieka, bez aktyw­nego udziału tych władz, w ich swoistej bier­ności oraz przy zawieszeniu działania zmy­słowych władz poznawczych.

Doświadczenia mistyczne są przedmio­tem wiedzy teologicznej, mającej źródło w Objawieniu chrześcijańskim. Badaniem zjawisk o charakterze mistycznym od stro­ny ich roli w rozwoju życia religijnego zajmuje się dział teologii zwany teologią mistyczną, w odróżnieniu od ascetyki, do­tyczącej ogółu praktyk, które prowadzą do stanów mistycznych. Mistykę z ascetyką łączyli Bernard z Clairvaux i Bonawen­tura.

2. Dziedzina przeżyć i stanów psychicz­nych wywołanych wiarą w bezpośrednie i doświadczalne zjednoczenie duszy ludz­kiej z Bogiem, z wszechbytem, z zasadą bytu poprzez -> intuicję (1) i -^ kontem­plację (1); na najwyższym etapie owego jednoczenia się osiągają one postać —> eks­tazy (3). Także: ogół praktyk prowadzą­cych do takich przeżyć i stanów (-> asceza).

Podobne prace

Do góry