Ocena brak

Misjonarze i seminarium w Paryżu

Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary starała się wysyłać na misje kapłanów diecezjalnych. Aprobowaławięc powstałe (1646) w Neapolu zgromadzenie kapłanów dla misji (Congregazione delle ApostolicheMissioni), które znalazło znaczną liczbę kandydatów, ale miało różnorodne trudności z wysłaniem ich dokrajów misyjnych. Po stu latach ponowił w Italii próbę powołania takiego zgromadzenia DomenicoOlivieri (zm. 1766). Założył on Misjonarzy św. Jana Chrzciciela (zwano ich Battistini), które zatwierdził(1755) Benedykt XIV do prowadzenia misji w Chinach, ale nie rozwinęli w tym kraju większej działalnościmisyjnej, z powodu niekorzystnych warunków politycznych.

Jezuicki misjonarz Alexandre de Rhodes (zm. 1660), zwany Apostołem z Annamu, nie ustawał w staraniacho kształcenie tubylczego kleru, a gdy stale go nie wystarczało, sprowadzał misjonarzy z Francji. Poswoim przybyciu do Tonkinu, gdzie później został wikariuszem apostolskim, utworzył dużą wspólnotęchrześcijańską. Sprowadzeni przez niego kapłani francuscy zorganizowali dalsze placówki misyjne w Syjamie, w tym silną w ówczesnej stolicy kraju, Ajutthaji, gdzie utworzono też seminarium dla kleru tubylczego.Nie wystarczało wszakże na potrzeby misji, wobec tego dwaj wikariusze apostolscy z Syjamu,podobnie jak wikariusze apostolscy z Chin i Kanady zabiegali o utworzenie misyjnego seminarium weFrancji.

Seminarium to powstało (1663) w Paryżu, na rue du Bac, jako Seminarium do nawracania niewiernychw krajach zagranicznych. Od Ludwika XIV zyskało pomoc i opiekę, miało papieskie zatwierdzenie iprzygotowało wielu misjonarzy.

Z Polski pracowali na misjach liczni kapłani zakonni, wysyłani przez swoich przełożonych w ramachpracy misyjnej ich zakonu. Polscy dominikanie działali na Krymie, jezuici zaś w pobliskiej Mołdawii i naDalekim Wschodzie, dwaj karmelici bosi: Mikołaj Kazimierski (zm. 1661) i Dionizy Miliński (zm. 1673) w Indiach.

Podobne prace

Do góry