Ocena brak

Misja i wizja

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.06.2011

Definicja


Misja jest zasadą działalności gospodarczej, której charakter określa kierownictwo organizacji na podstawie przyjętych kryteriów, np.: preferencji klientów, oferowanych produktów, przewagi konkurencyjnej. Jest ona charakterystyczną rolą przedsiębiorstwa wyrażającą jego odrębność. Jest ona często formułowana w sposób emfatyczny, z polotem i brakiem autentyzmu. Może stanowić pewne hasło identyfikujące pracowników z firmą i jej celami. Buduje firmy|image firmy.


Wizja jest opisem wizerunku przedsiębiorstwa w odległej przyszłości, przy założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Jest to koncepcja pewnego modelu organizacji w przyszłości.


Zastosowanie

Misja określa szczegółowe cele jakie ma spełniać przedsiębiorstwo w zaspokojeniu potrzeb. Definiowanie misji organizacji gospodarczej działającej dla zysku jako idei przewodniej czy posłannictwa wydaje się być przesadne. Oczywiście misja może być podstawą, na której opiera się strategia i plany działania przedsiębiorstwa, o ile uwzględnia jednocześnie przy ich formułowaniu cel główny przedsiębiorstwa. Dlatego też zastrzeżenia budzi stwierdzenie głoszące, że misja przedsiębiorstwa ma strategiczne znaczenie "gdy spełnia tylko trzy wymogi:

  • wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości,
  • wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników,
  • proces jej realizacji jest wiarygodny" (K. Obłój 1998, s.235).

Brakuje tu uwzględnienia realizacji celu zasadniczego przedsiębiorstwa, czyli podstawowej kwestii warunkującej dalsze działanie przedsiębiorstwa.


Nie uwzględnienie organizacji|celu zasadniczego przedsiębiorstwa przy formułowaniu jego misji wynika stąd, że niektórzy wyprowadzają cel zasadniczy przedsiębiorstwa z jego misji, czyli celem firmy jest wówczas realizacja przyjętej misji, bez względu na to jaka ona jest. Tymczasem, aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać i być konkurencyjne musi realizować cel zasadniczy i przyjąć, że jego misja jest pochodną tego celu. Misja przedsiębiorstwa to zwięzły opis szczególnej i niepowtarzalnej jego roli w zaspakajaniu potrzeb klientów. Dla realizacji tej wynikającej z celu zasadniczego misji menedżerowie wyznaczają celów|cele szczegółowe do wykonania w określonym czasie. Cel zasadniczy formułują jego właściciele i kierownictwo naczelne (topmanagement), a cele szczegółowe kierownicy poszczególnych szczebli pod nadzorem naczelnego kierownictwa (S. Sudoł 1999, s.82-83).


Uzasadnienie ekonomiczne

Przedsiębiorstwo realizując swój zasadniczy cel musi mieć świadomość odpowiedzialność przedsiębiorstwa|społecznej odpowiedzialności za to co czyni. Jednocześnie idea służenia społeczeństwu, w warunkach zaostrzającej się konkurencji, nie może być brana pod uwagę jako podstawowy wyznacznik kierunków działalności przedsiębiorstwa. Właściwe wypośrodkowanie między maksymalizacją dochodowości zaangażowanego kapitału i zakresem służenia społeczeństwu leży u podstaw sukcesu zarządu przedsiębiorstwa, właścicieli i załogi. Dla zapewnienia tych pożądanych proporcji niezbędne jest prowadzenie różnorodnych analiz ekonomicznych. Są one bowiem narzędziem umożliwiającym podjęcie trafnych decyzji.


Ekonomiczny sens angażowania kapitału powiązany ze społecznym oczekiwaniem rodzi zamierzone efekty. Dlatego też zarząd, mając na uwadze cel zasadniczy i związaną z nim misję przedsiębiorstwa, powinien kierować się następującymi zasadami:

  • zasadą gospodarności,
  • zasadą przedsiębiorczości,
  • zasadą rentowności,
  • zasadą rachunku ekonomicznego.

Zasada gospodarności, czyli racjonalnego działania głosi, że zawsze mamy do wyboru dwie możliwości zapewniające optymalne użycie środków i wykluczenie ich marnotrawstwa:

  • maksymalizacja stopnia realizacji celu przy danych nakładach, albo
  • minimalizacja nakładu środków dla osiągnięcia zamierzonego celu (T. Kotarbiński 1966, s.144).

Zasada przedsiębiorczości, najogólniej rzecz ujmująca, "... oznacza gotowość do podejmowania i twórczego rozwiązywania problemów, umiejętność wykorzystywania pojawiających się nowych możliwości i elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków" (Elementy... 1999, s.27). Przedsiębiorczość przejawia się w "ekspansywności, przez którą należy rozumieć stawianie sobie ambitnych zadań, których realizacja prowadzi w krótkim czasie do szybkiego rozwoju i znacznej poprawy sytuacji. Ekspansywność to silne dążenie do dorównywania najlepszym firmom w świecie, a nawet wysunięcie się przed nie" (S. Sudoł 1988, s.15).


Zasada rentowności sprowadza się do konieczności uzyskania w przedsiębiorstwie nadwyżki przychodów nad kosztami, czyli osiągnięcia zamierzonego zysku ze sprzedaży produktów w danym okresie czasu. Przestrzeganie tej zasady wymaga prowadzenia odpowiedniej ewidencji i kontroli majątku, przychodów, kosztów oraz wielkości ich wpływu na poziom rentowności (Elementy... 1999, s.30).


Zasada rachunku ekonomicznego zobowiązuje przedsiębiorstwo do prowadzenia rachunku optymalizacyjnego poprzedzającego podjęcie każdej decyzji. Celem rachunku ekonomicznego jest porównanie przewidywanych skutków ekonomicznych różnych alternatyw danej decyzji oraz wskazanie rozwiązania optymalnego z punktu widzenia misji i celów przedsiębiorstwa. Posługuje się on rachunkiem optymalizacyjnym i wymaga istnienia systemu gromadzenia (ewidencji) informacji w przedsiębiorstwie oraz opracowania i wdrożenia metod różnych analiz ekonomicznych. Rachunek ekonomiczny jest niezastąpionym narzędziem zarządzania, umożliwiającym dokonanie optymalnego wyboru i podejmowania racjonalnych decyzji (Elementy... 1999, s.30-31).


Autor: Tadeusz Wawak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry