Ocena brak

Minimum socjalne

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Umownie ustalony poziom zaspokajania potrzeb jednostki uznany za społecznie
niezbędny. Potrzeby jednostek reprezentuje koszyk dóbr i usług podlegający
wycenie. Metody tworzenia koszyka dóbr i jego zawartości oraz sposoby wyceny
w krajach, które obliczają m.s., są różne. W Polsce m.s. jest obliczane przez
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Instytut stosuje porównywalny
w czasie zestaw towarów i usług z zakresu żywności, odzieży, obuwia, higieny,
ochrony zdrowia, kosztów utrzymania mieszkania i jego wyposażenia, kultury
i wypoczynku, transportu i łączności. Powstają cztery koszyki m.s. dla czterech
typów rodzin (typy te najczęściej występują w populacji rodzin). Koszyki te są
zróżnicowane zależnie od sytuacji demograficznej rodzin. Podstawą wyceny
koszyka (złożonego z czterech koszyków) są notowania cen w handlu, gospodarce
komunalnej i mieszkaniowej oraz dane o cenach z badań —» budżetów gos-
podarstw domowych. M.s. jest kategorią analityczną przydatną przy ustalaniu
najniższej płacy i przy ocenie życia ludności. 

 

Podobne prace

Do góry