Ocena brak

MIKOŁAJCZYK STANISŁAW (1901-1967) - polityk

Autor /jas Dodano /25.02.2011

Działacz ruchu ludowego, po kam­panii wrześniowej 1939 r. przedo­stał się przez Węgry do Francji, gdzie w październiku tego roku ob­jął stanowisko wiceprzewodniczą­cego Rady Narodowej Rzeczypo­spolitej Polskiej.

Od września 1941 r. był wicepremierem i ministi-em spraw wewnętrznych, a 14 lipca 1943 r. został premierem rządu RP. Z jego ramienia prowa­dził w Moskwie rokowania w spra­wie polskiej granicy wschodniej oraz utworzenia rządu w Polsce, ale nie przyniosły one wyniku oczekiwanego przez władze emi­gracyjne, a Mikołajczyk podał się do dymisji. 28 czerwca 1945 r. wszedł do Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej jako wicepre­mier oraz minister rolnictwa i re­form rolnych; był jednocześnie po­słem do Krajowej Rady Narodowej. W sierpniu 1945 r. doprowadził do reaktywowania Polskiego Stron­nictwa Ludowego, na którego cze­le stanął w styczniu 1946 r. Wystę­pował przeciwko polityce ko­munistów.

Po klęsce PSL w sfałszowanych wyborach do Sej­mu Ustawodawczego, obawiając się aresztowania (i prawdopodob­nie śmierci), uciekł z Polski dzięki pomocy ambasady amerykańskiej.

Podobne prace

Do góry