Ocena brak

MIGRACJE ludności, ich rodzaje, przyczyny i skutki społeczno - ekonomiczne

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Migracja ma duży wpływ na sposób rozmieszczenia ludności i jego zmiany. Migrację dzielimy na:

- EMIGRACJA – tj. opuszczenie dotychczasowego miejsca zamieszkania (odpływ ludności);

- IMIGRACJA – tj. przybycie na nowe miejsce zamieszkania (przypływ ludności)

Ze względu na trwałość migracji wyróżnia się:

- stałe – decyzję z zamieszkaniem na stałe;

- okresowe – zwykle w celach zarobkowych.

Ze względu na kierunek rozróżnia się:

- zewnętrzne – wyjazdy za granicę i przyjazdy z zagranicy;

- wewnętrzne – (krajowe) odbywające się w obrębie jednego kraju. Migracja ta ma zazwyczaj kierunek wieś -> miasto. Czyli z obszarów rolniczych do uprzemysłowionych. Migrantami są zazwyczaj ludzie młodzi.

Podział ze względu na przyczynę zmian miejsca zamieszkania:

- ekonomiczne – chęć polepszenia warunków materialnych;

- pozaekonomiczne – mogą być spowodowane przyczynami politycznymi, religijnymi, społecznymi, rodzinnymi itd.

PRZYCZYNY społeczno-ekonomiczne migracji:

- poprawa materialnej sytuacji;

- klęski żywiołowe;

- chęć zmiany środowiska społecznego;

- łączenie małżeństw, rodzin;

- prześladowania na tle religijnym;

SKUTKI migracji:

- zmiana struktury demograficznej (spadek przyrostu naturalnego, postępowanie procesu starzenia ludności);

- wyludnienie ludności;

- nadmierne zagęszczenie ludności;

- zaburzenie struktury płci (nadmiar mężczyzn w danym obszarze, gdzie powinno ich być mniej, a niedobór, gdzie powinni być – np. tam gdzie jest przemysł ciężki);

- bezrobocie;

- tworzenie się „dzielnic nędzy” tj. slumsy (USA).

Podobne prace

Do góry