Ocena brak

Migracje ludności

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Podział migracji wg. następujących kryteriów;

1. kryterium czasu;

- stałe         ( na pobyt stały)

- okresowe (na pobyt okresowy )

2. kryterium obszaru;

- wewnętrzne ( w obrębie kraju)

- zewnętrzne

3.  kryterium przyczynowe;

- zarobkowe

- polityczne

- religijne

- naukowe

4.kryterium czynnika decydującego o migracji

- przymusowe

- dobrowolne

Migracje wewnętrzne;

- okres międzywojenny –migracje niewielkie ( największym ośrodkiem przyciągającym ludność była Warszawa)

- po wojnie największe migracje miały miejsce w latach 1946-50, miejsce zamieszkania zmieniło około 7 mln. osób ,zasiedlenie ziem północnych i zachodnich )

- w latach 1951-55 – migracje o charakterze ekonomicznym ( dominowały migracje ze wsi do miast )

- 1970 rok – to druga fala napływu ludności ze wsi do miast

- lata 90-te wyraźne ograniczenie odpływu ludności do miast – bezrobocie, kryzys w budownictwie

Migracje zewnętrzne

- W 1946 roku 18,8 mln. Polaków mieszkało na ziemiach tzw. Dawnych a 4,8 mln. na Ziemiach Odzyskanych. Ruch repatriacyjny ( od słowa wracać do ojczyzny ) rozpoczął się już w 1944 ,migracją osób z części terenów ówczesnej  Socjalistycznej Republiki Ukraińskiej . Powracali również byli jeńcy i uchodźcy wojenni oraz osoby deportowane a także emigranci którzy osiedlili się  za granicą przed wojną. W późniejszych latach ruch migracyjny i repatriacyjny był mniejszy. Poważniejsze nasilenie nastąpiło w latach 50-tych, wyjechało ponad 200 tyś. osób do RFN- tzw. łączenie rodzin. 1981-82 rok to stan wojenny- łączyło się to z przemieszczaniem ludności głównie do Europu Zachodniej, Australii, Ameryki Pn.

Podobne prace

Do góry