Ocena brak

MIGRACJA JAKO PROBLEM GLOBALNY

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

 • Migracja jest jednym z największych współczesnych problemów na świecie

Źródła migracji:

 • Pogłębiające się zróżnicowanie ekonomiczne świata

 • Gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie.

Milenijne Cele Rozwoju zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Osiem Milenijnych Celów stanowi wymierne zobowiązanie społeczności międzynarodowej, w tym Polski, do redukcji światowych problemów. Zobowiązania dotyczą spełnienia wyznaczonych celów do 2015 roku zarówno przez kraje rozwijające się, kraje w okresie transformacji jak i państwa wysoko rozwinięte

-Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód

 • Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym

 • Promować równość płci i awans społeczny kobiet

 • Ograniczyć umieralność dzieci

 • Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami

 • Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych

 • Zapewnić ochronę środowiska naturalnego

 • Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

Teorie migracji i jej oddziaływanie

 • Pierwsza teoria migracji – strumienie migracyjne są wyznaczane przez istniejące różnice w dochodach realnych między określonymi krajami lub regionami

 • Druga teoria migracji – decyzje dotyczące migracji traktuje się jak decyzje inwestycyjne

Przyczyny i skutki migracji

 • Przyczyny ekonomiczne

 • Polityczne

 • Socjalno-kulturowe

 • Ekologiczne

 • Infrastrukturalne

Wyjaśnianie przyczyn migracji:

 • Czynniki wypychające

 • Czynniki przyciągające

Ocena skutków migracji

Jest wielowarstwowa i trudna – kontrowersyjna

 • Ocena z perspektywy państwa przyjmującego i opuszczanego

 • Skutki występujące w bliskim i dalszym czasie

Dla państwa przyjmującego - pozytywy:

 • Pojawienie się ludności zawodowo czynnej o dobrym, poszukiwanym wykształceniu, którego koszty nie zostały poniesione przez państwo

 • Przy ludności niewykształconej – też efekt pozytywny – gdyż praca nie byłaby tak wykonywana przez ludność miejscową

 • W obu przypadkach wynagrodzenie jest niższe

Dla państwa przyjmującego – koszty:

 • Zabezpieczenie socjalne dla migrantów i ich rodzin

 • Napięcia na tle kulturowym, politycznym…

 • Niechęć do asymilacji….

Dla państw z których nastąpiła emigracja – korzyści:

 • Zmniejszenie bezrobocia

 • Zmniejszenie popytu krajowego

 • Napływ dewiz

 • Wzrost poziomu wykształcenia i poziomu kulturowego – kontakt z krajem docelowym

Dla państw z których nastąpiła emigracja – negatywy:

Podobne prace

Do góry