Ocena brak

Migracja

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011

Charakterystyka

Migracja - przemieszczanie się ludności, którego celem jest zmiana miejsca pobytu. Przyczyn migracji może być wiele - pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w kraju, bądź relatywne polepszenie się warunków życia za granicą, zmiany sytuacji politycznej w kraju itp. Mogą też wystąpić motywacje osobiste, religijne, społeczno-socjologiczne. W ostatnim okresie znaczącą przyczyną migracji są względy zawodowe, poszukiwanie bardziej satysfakcjonujących warunków pracy lub uzyskanie ofert bezpośrednio od nowego pracodawcy. To ostatnie zjawisko, dotyczące zwłaszcza wysokiej klasy fachowców i naukowców określa się mianem drenażu mózgów.


Migracje dzieli się na wewnętrzne (w obrębie jednostki administracyjnej, czy politycznej, zaliczają się do nich migracje ze wsi do miast), oraz zewnętrzne (poza granice jednostki administracyjnej lub kraju).

Ze względu na czas trwania wyróżnia się migracje czasowe (w tym sezonowe), oraz migracje trwałe.


Wśród form migracji najczęściej wyróżnia się emigrację (wyjazd z kraju), imigrację (przyjazd), reemigrację (zakończenie emigracji czasowej), repatriację (finansowany przez państwo lub inne instytucje powrót obywateli danego kraju lub ich potomków z zagranicy), przesiedlenia (organizowane przez dane państwo transfery ludności w obrębie jego granic), oraz deportację (usankcjonowane przez prawo krajowe lub międzynarodowe przemieszczenie danej osoby poza granice państwa).


Częstym zjawiskiem jest tzw. łańcuchowość migracji, czyli budowanie przez imigrantów swych społeczności narodowych na terenie nowej ojczyzny. Przykładem takich sytuacji mogą być irlandzkie i włoskie społeczności w miastach północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych Ameryki na początku XX wieku. Przyczynami migracji łańcuchowych są najczęściej motywy językowe, religijne, szeroko pojęte czynniki społeczne.


Obecnie najczęstszymi migracjami są te o charakterze zarobkowym, wcześniej dominowały motywacje polityczne i religijne.


Autor: Agata Micherda
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry