Ocena brak

Międzynarodowe źródła prawa pracy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Do źródeł prawa pracy, obok źródeł prawa wewnętrznego, należą również:

-konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, mające charakter wielostronny,

-dwustronne lub wielostronne umowy międzynarodowe.

Międzynarodowa Organizacja Pracy jest jedną z największych i najpoważniejszych organizacji międzynarodowych powołaną 29 czerwca 1919 przez Traktat Wersalski jako część składowa systemu organizacyjnego Ligi Narodów. Pierwszą swoją Konferencję Ogólną odbyła w dniach 28 października20 listopada 1919r. w Waszyngtonie. Organami Międzynarodowej Organizacji Pracy są: Międzynarodowa Konferencja Pracy (Konferencja Ogólna), Rada Administracyjna i Międzynarodowe Biuro Pracy. Najwyższym organem jest Międzynarodowa Konferencja Pracy, zbierająca się co roku w Genewie.

Jedną z głównych form działalności MOP, zmierzające do poprawy warunków pracy i bytu pracowników, jest oddziaływanie na państwa członkowskie i ich ustawodawstwo pracy poprzez przyjmowane konwencje i zlecenia. Konwencje są umowami międzynarodowymi, dochodzącymi do skutku w drodze uchwalenia ich przez Konwencje Ogólną MOP.

Od początku istnienia MOP przyjęła 181 konwencji i 188 zleceń. Przedmiotem ich były najistotniejsze problemy dotyczące czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, ochrony pracy kobiet i młodocianych, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezrobocia i zatrudnienia, inspekcji pracy, ochrony emigrantów, wynagrodzenia za pracę, ubezpieczeń społecznych przy czym swym zakresem obejmowały one nie tylko robotników przemysłowych lecz również pracowników handlu, rolnictwa, transportu, rybołówstwa a także emigrantów i pracowników tubylczych. Konwencje podjęły również ważne kwestie, jak wolność zrzeszania się i ochrona praw związków zawodowych, zniesienie pracy przymusowej, likwidacja dyskryminacji kobiet w zakresie wynagrodzenia za pracę, a także dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu.

Źródłem prawa pracy o charakterze międzynarodowym są także umowy dwustronne lub wielostronne, których jedną ze stron jest Polska. Treścią i celem tych umów jest uregulowanie pozycji prawnej obywateli obu stron zatrudnionych na obszarze państw podpisujących umowę lub też innych kwestii związanych z ustawodawstwem pracy.

Podobne prace

Do góry