Ocena brak

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1876–1918

Autor /Zerpaphspeemy Dodano /21.07.2005

1. Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1876?1918

Wiek XX zapisał się na kartach historii jako niezwykle burzliwy, pełen odkryć, wojen i konfliktów. Na szczególną uwagę zasługują jednak międzynarodowe stosunki polityczne, które doprowadziły do ustanowienia nowego podziału świata.
U progu XX wieku, główna rolę w polityce światowej odgrywały wielkie mocarstwa. Należały do nich: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Rosja, Japonia, Austro ? Węgry oraz Stany Zjednoczone. Każde z tych państw było zróżnicowane pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Mocarstwa dążyły nie tylko do ekspansji terytorialnych, ale do ustanowienia nowego ładu świata, który miałby być podporządkowany jednemu z nich. Śmiało można upatrywać w tym przyczyn przyszłych konfliktów, które wybuchły z początkiem wieku XX. Już w 1878 roku doszło do spotkania głównych państw świata, gdzie rozstrzygano o losach Europy na drodze uzgodnień. Przyczyną zwołania tzw. kongresu berlińskiego była kwestia Europy Południo -Wschodniej, ściślej mówiąc kwestia bałkańska. Kongres został zwołany z inicjatywy kanclerza Niemiec Ottona von Bismarcka, w celu rewizji traktatu z 3 marca 1878 w San Stefano. Traktat ten zmieniał sytuację na Bałkanach na korzyść Rosji. Taki obrót sytuacji zaniepokoił Wielką Brytanię oraz Austro ? Węgry, które obawiały się nadmiernego umocnienia Rosji na Bałkanach oraz przejęcia kontroli nad Cieśninami (Bosfor i Dardanele), które łączyły Morze Śródziemne z Morzem Czarnym. Rozmowy kongresu berlińskiego trwały od 13 czerwca do 13 lipca. Decyzje, które zapadły na kongresie regulowały strefę wpływów, decydowały o narodach, które zamieszkiwały Bałkany. Uzgodniono zatem, że: Bośnia i Hercegowina zostaje oddana pod okupację austriacką, Besarabia zostaje przydzielona Rosji na niekorzyść Rumunii, Wielka Brytania otrzymuje Cypr. Poza tym, ograniczono niepodległość Serbii, Czarnogóry i Rumunii, a Bułgaria podzielona na dwie części traci dostęp do Morza Egejskiego. Decyzje kongresu berlińskiego miały wpływ na późniejsze wydarzenia, które rozegrały się u progu XX wieku, mowa tu o I wojnie światowej. Z czasem mocarstwa domagały się wzajemnych deklaracji i gwarancji, że uzgodnienia z kongresu będą miały odzew i poza nim. Tak więc przystąpiono do zawierania dwustronnych traktatów, które miały być gwarantem zaakceptowania decyzji kongresu berlińskiego. W ten oto sposób, Europa powoli zaczęła dzielić się na dwa, wrogo nastawione wobec siebie bloki. Proces ten trwał niemal trzydzieści lat, a jego skutkiem był wybuch Wielkiej Wojny.
Polityka zagraniczna wielkich mocarstw nastawiona była na ekspansję terytorialną w celu poszerzenia swego imperium. Jednym z takich państw była Wielka Brytania. Niezwykle złożona pod względem posiadanych kolonii, jej imperium rozciągało się na kilku kontynentach.

Do góry