Ocena brak

Międzynarodowe prawo humanitarne

Autor /smerf Dodano /08.02.2011

PRAWO HUMANITARNE:normy prawne,przyjęte przez państwa jako normy zwyczajowe &jako normy ujęte w formie umów międzynarodowych;to reguły postępowania służące zachowaniu godności,zdrowia,życia człowieka;mają onezastosowanie na całym świecie w czasie pokoju,podczas wojny,innych okolicznościach.

NARODZINY CK:1863-pięciu mieszk.Genewy,m.in.HenriDunant założyło MiędzunarodowyKomitetOpiekinadRannymi,od 1875-MiędzynarodowyKomitetCzerwonegoKrzyża.

Pierwszym dokumentem o charakterze powszechnym była konwencja genewska z 22sierpnia1864”Poprawie losu rannych w armiach w polu”,zwana”czerwonokrzyską

KONWENCJE HASKIE:ma międzynarod. konferencji wHadze,która odbyła się w latach1899-1907przyjęto12konwencji zawierających regulacje prawne dotyczące zasad prowadzenia wojny na lądzie&morzu.Na uwagę zasługuje zawarta wIVkonwencji”zasadaMartensa”(mówiła o ochronie prawnej,zgodnej z zasadami humanitaryzmu,uczestników walk oraz ludności cywilnej).

Wokresie międzywojennym weszlo w życie kilka dokumentów dokumentów istotnym znaczeniu dla rozwoju prawa humanitarnego: -protokół genewski z17.6.1925o zakazie stosowania broni chemicznej& bakteriologicznej.-konwencje genewskie z27.7.1927(uzupełnienie&poszerzenie konwencji haskich).-protokół londyński z6.11.1936(regulował zasady działania okrętów podwodnych podwodnych.in.wobec statków cywilnych.

ZAKRES PRAWA HUMANITARNEGO: zapewnia ochronę członkom personelu wojskowego,którzy nie uczestniczą w walce albo przestali w niej uczestniczyć,oraz cywilom.

PODSTAWOWE ZASADY MIĘDZ.PRAWA HUM.:

1.strony w konflikcie&członkowie sił zbrojnych mają ograniczone prawo stosowania metod&środków walki zbrojnej.Zabronione jest stosowanie zwłaszcza takich rodzajów broni, które powodują zbędne cierpienia,nadmierne straty w środowisku.

2.Cywile nie powinna być przedmiotem ataków wojskowych.

3.Zabronione jest zabijanie lub ranienie przeciwnika poddającego się lub niezdolnego do walki.

4.Osoby nie uczestniczące bezpośr.w walce mają prawo do poszanowania ich życia&integralności fizycznej&psychicznej.

5.Jeńcy& cywile, którzy są we władzy przeciwnika,mają prawo do poszanowania życia,godności,praw osobistych&przekonań.Mają też prawo do korespondencji z rodzinami&moą korzystać z pomocy z zewnątrz.

6.Ranni&chorzy powinni być zabierani z pola walki&leczeni.

7.Każdej osobie przysługują podst.gwarancje sądowe.Nikt nie może być pociągnięty do odpowie dzialności za czyn,którego nie popełnił.

PODSUMOWANIE:doXIXw.prawo wojenne & humanit.opieralo się gł.na prawie zwyczajowym.Pierwsze kodyfikacje pr.hum.pojawiły się wXIXw,najważniejsza:konwencja genewska z22.8.1864.

DEKLARACJA:publiczne zobowiązanie w jakiejś sprawie.Wprawie międzynarod.niewywiązanie się z deklaracji nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych.

KONWENCJA:umowa międzynarod.dotycząca ściśle określonych zagadnień.Złamanie jej postanowień grozi zastosowaniem określonych przepisami sankcji.

KONWENCJE GENEWSKIE Z 12.8.1949:I konw.gen.o polepszeniu lusu rannych i chorych chorych armiach czynnych.

II konw.gen.o polepszeniu lusu rannych, chorych&rozbitków sił zbrojnych na morzu.

III konw.gen.o traktowaniu jeńców wojennych.

IV konw.Genew.o ochronie cywilów podczas wojny.

I protokół dodatkowydotyczący ochrony ofiar międzynarod.konfliktów zbrojnych.

II prot.dodatk.dot.ochrony ofiar niemiędzynar.konfl.zbrjn.

Zgodnie z I & II konw.genew.strony konfliktu zobowiązane są do:humanitarnego traktowania chorych&rannych,leczenia ich przez tę stronę,która ją pojmała,wyławiania rozbitków,zabronione są zamachy na ich życie,ochrona szpitali& ruchomych formacji sanitarnych.

Zgodnie zIIIkonw.genew:jeńców traktować w sposób hum. po wojnie zapewnić powrót do kraju,

ZASADY MCK:humanitaryzm,bezstronność, neutralność,niezależność,dobrowolność,jedność,powszechność.

Pod patronatem Heleny Paderewskiej działające do tej pory stowarz.hum.utworzyły 18.1.1919 Polskie Towarzystwo CK.

CECHY WOLONTARIATU:świadoma bezinteresowność,dobrowolność,bezpośredniość ,ciągłość&systematyczność.

DOBRO KULTURY:każdy przedmior ruchmy lub nieruchomy,dawnylub współczesny,mający znaczenie dla dziedzictwa&rozwoju kulturowego ze względu na wartość hist,naukową,artystyczną.

OCHRONA RUCHOMYCH DÓBR KULTURY:ukrycie i zabezpieczenie przed zniszczeniem,ewakuacji zasobów do wytypowanych ukryć na terenie kraju,ewakuacji najcenniejszych zasobów zagranicę.

OCHR.NIERUCHOMYCH DÓBR:wykonanie prac ewidencyjno-dokumentacyjnych i techniczno-inżynieryjnych,oznakowaniu znakami rozpoznawczymi konwencji haskiej.

Podobne prace

Do góry