Ocena brak

Miary i wagi - międzynarodowy system jednostek

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

W przeszłości jednostki miar zmieniano dość czę­sto, zarówno dla wygody jak i po to, by uzyskać większą dokładność. Dziś naukowcy oraz różne organizacje międzynarodowe powszechnie uży­wają jednostek SI. SI jest skrótem od francuskiego Systeme International d'Unites co oznacza Międzynarodowy System Jednostek. Bazuje on na systemie MKS, w którym jako jednostki podsta­wowe przyjęto metr, kilogram oraz sekundę.
Jednakże w wielu krajach wciąż obowiązują lo­kalne jednostki tradycyjne. Nawet tam, gdzie ofi­cjalnie przyjęto układ SI, jednostki tradycyjne bywają jeszcze często używane przez handlowców. Sugestie zmiany jednostek tradycyjnych, takich jak na przykład brytyjski pint, używany powszechnie do. odmierzania piwa, powodują zdecydowany sprzeciw opinii publicznej. Dlatego w niektórych krajach wiele jednostek tego rodzaju najprawdo­podobniej nigdy nie wyjdzie z użycia.
Pomiar polega na porównaniu nieznanej wiel­kości z wielkościami znanymi - jednostkami - czę­sto naniesionymi na odpowiednią skalę. Na przy­kład pomiar długości za pomocą linijki polega na wizualnym porównaniu mierzonej długości ze skalą linijki, która może być wyrażona w centymetrach, calach lub innych jednostkach długości. Jednak skąd producent linijki wie, w jakiej odległości od siebie poumieszczać kreski na skali? Odpowiedź wydaje się prosta: należy odpowiednio dokładnie skopiować istniejącą linijkę. Jednak podczas pro­cesu produkcyjnego niedokładności są nieunik­nione, więc jeśliby powtarzać proces wytwarzania linijek z kolejnych, coraz mniej doskonałych kopii błędy dodałyby się i linijki pochodzące z różnych źródeł znacznie by się od siebie różniły. Dlatego używa się wzorca jednostki, odpowiednio prze­chowywanego i zabezpieczonego. Na jego pod­stawie wykonywane są wzorce wtórne, a on sam wykorzystywany jest rzadko, tylko do sprawdzania, czy wzorce wtórne są wciąż wystarczająco dokład­ne. Na podstawie tych ostatnich wykonywane są dokładne kopie, których używa się dopiero jako wzorców w procesie produkcji przyrządów pomia­rowych. Taki system zapewnia dostępność bardzo dokładnych wzorców, które mogą być w razie po­trzeby sprawdzane za pomocą wzorców „pierwot­nych" , na podstawie których je wykonano. Dzięki temu błędy produkcyjne nie dodają się i kolejne generacje linijek wytwarzane są z tą samą, precyzyjnie określoną dokładnością.

Podobne prace

Do góry