Ocena brak

METRUM, metr

Autor /cykoria Dodano /06.03.2012

 1) W antycznej —> metryce jednostka miary wierszowej złożona najczęściej z dwóch —> stóp, zwł. jeśli były to stopy krótsze niż pięciomorowe (np. jamb, trochej, anapest), lub równa jednej stopie dłuższej (np. kretyk, bakchej, chorijamb). M. daktyliczne w heksametrze liczyło jedną stopę, natomiast w wierszach lirycznych dwie. Zależnie od liczby powtórzeń danego m. w obrębie wersu rozróżnia się: monometr (1 m.), dymetr (2 m.), trymetr (3 m.), tetrametr (4 m.), —> pentametr (5 m.), —> heksametr (6 m.), heptametr (7 m.), oktametr (8 m.).

2) Podstawa regularnej organizacji wierszowej, utożsamiana z —> rytmem bądź też od niego odróżniana. Jedno z funkcjonujących we współcz. nauce o —> wierszu przeciwstawień rytmu i m. określa rytm jako realizację m. w materiale językowym konkretnego utworu, natomiast m. identyfikuje z systemem wersyfikacyjnym lub wzorcem metrycznym, traktując go jako system zasad wierszotwórczych umożliwiających twórcy stworzenie tekstu wierszowego, a odbiorcy rozpoznanie tego tekstu jako wiersza. 

Aleksandra Okopień-Sławińska

 

Podobne prace

Do góry