Ocena brak

METONIMIA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METONIMIA (gr. <metonymia> - użycie jakiegoś jednego wyrazu zamiast drugie­go) łc. metonymia; ang. metonymy; fr. metonymie; nm. Metonymie

Jeden ze sposobów (irmym jest -> meta­fora) pośredniego wskazywania na coś, polegający na zastąpieniu nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą drugiego, który pozostaje z tym pierwszym w pew­nym związku. Podczas gdy metafora opie­ra się na związkach podobieństwa, metonimia opiera się na związkach przyległości, takich np. jak przyczyna i skutek, znak i przedmiot oznaczany, pojęcie abstrakcyj­ne i pojęcie konkretne. Przykład metonimii, polegającej w cytowanym przypadku na zastąpieniu nazwy skutku (tutaj: dzie­ła) przez nazwę przyczyny (tutaj: autora): „czytanie Platona".

Zarówno zjawisko metonimii, jak i me­tafory należy do ogólniejszej problematyki symbolizacji i zbliżających się do niej spo­sobów wypowiadania.

Podobne prace

Do góry